Завдання з вибором однієї правильної відповіді

7 клас

 

 1. Які з тверджень стосуються князя Святослава Ігоровича?

 

1 Боровся з братами за київський великокнязівський стіл.

2 Приєднав до Русі землі деревлян та сіверян.

3 Охрестився у Візантії сам й охрестив своїх дружинників.

4 Розгромив Хозарський каганат і зруйнував його столицю.

5 Захопив 80 міст під час першого Балканського походу.

А 1, 4                Б 2, 3                   В 3, 5               Г 4, 5

2. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Ольгерд… пішов у похід в Дикі Поля проти татар. З ним вирушили також чотири його племінники, сини новогрудського князя Коріата, княжичі: Олександр, Костянтин, Юрій та Федір. І коли вони, минувши Канів і Черкаси, дійшли до урочища Сині Води, то побачили в полі велику татарську орду з трьома царками на чолі, поділену на три загони… Татари не змогли довго витримати лобового натиску литви й почали відступати та втікати у розлогі степи. На побоїщі залишилися вбиті три їхні царки…» (З Хроніки Мацея Стрийковського).

А 1362 р.           Б 1385 р.            В 1449 р.          Г 1471 р.

3. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства»… Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: «Ти матимеш поміч од папи».

А На початку XII ст.

Б Наприкінці XII ст.

В У сер. XIII ст.   

Г На поч. XIV

 4. Що характерно для суспільно-політичного життя Київського князівства за доби роздробленості?

 1. Найбільша кількість населення порівняно з іншими князівствами

 2 Належність земель князівства нащадкам сина Ярослава Мудрого – Святослава

 3 Розгортання основних подій, увічнених у «Слові о полку Ігоревім»

 4 Піднесення князівства за правління Ярослава Осмомисла

 5 Найгостріші міжкнязівські суперечки за право володіти столом

А 1,2           Б 2, З          В 3, 4          Г 1, 5

5. У якому році відбулася подія, описана в уривку джерела?

«І сів Олег, князюючи в Києві, і мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським».

А у 860 р.        Б у 862 р.       В у 882 р.          Г у 988 р.

6. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне

А. «Перехід від привласню вальних форм господарювання до відтворювальних відбувався в неоліті»

Б. «Сармати виготовляли характерну  кераміку с використанням червоної, чорної та жовтих фарб

В. «Київ був засновано у І ст.»

Г. «Салтівська культура сформувалася на території Аварського каганату»

7. Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела події?

«А печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, митрополія руська; бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати».

А у IX ст.      Б у Х ст.     В у XI ст.      Г у XII ст

 8. Укажіть ім’я київського князя, правління якого було останнім періодом  стабільності перед настанням епохи феодальної роздробленості.

А Юрій Долгорукий

Б Мстислав Великий

В Володимир Мономах

Г Андрій Боголюбський

9. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче уривку є правильним?

«В другій половині Х ст. київський князь Володимир приєднав територію _______ до Київської Русі. Під час війни між синами за батьківську спадщину ця територія опинилася під владою _______. Але у 1030 та 1031 рр. князь _______ зі своїм братом Мстиславом здійснили два військові походи й знов захопили її».

А  міст Переяславця й Доростолу, Болгарського царства, Святослав

Б  міст Тмутаракані й Саркелу, Хозарського каганату, Володимир

В  Червенських міст, Польського королівства, Ярослав

Г  міст Корсуня й Сурожа, Візантійської імперії, Ізяслав

 10. Найдавнішу згадку про кіммерійців містить

А «Одіссея» Гомера.
Б «Історія» Геродота.
В «Грецька історія» Ксенофонта.
Г «Історія Пелопоннеської війни» Фукідіда.

11. Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в працях візантійських і готських істориків.

1. Алани
2. Венеди
3. Роксолани
4. Анти
5. Склавини
6. Авари
А 1, 3, 4          Б 2, 4, 6            В 1, 3, 5            Г 2, 4, 5

    

 •  12.  Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела події?

«…По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих… велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько, двох літ».

 A На початку XII ст.

Б Наприкінці XII ст.

В На початку XIII ст.

Г Наприкінці XIII ст.

А                Б               В                  Г

 • 13.    Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли
супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».
З ким зійшлися в битві руські князі?
А половцями
Б печенігами
В хозарами
Г монголо-татарами

                       

 • 14. Коли відбулися описані в уривку з історичного джерела події?

«Помер Рюрик. Княжіння своє він передав Олегові, що був його роду, віддавши йому на руки сина свого Ігоря, бо той був дуже малий… І сів Олег, князюючи, в Києві. І мовив Олег: “Хай буде се мати городам руським»

 А На початку IX ст.                             

Б Наприкінці IX ст. 

В На початку X ст.

Г Наприкінці X ст.

 •  15.  Коли відбулися події, наведені в уривку з твору Костянтина Багрянородного?

«Увійшла сама княгиня зі своїми родичками й вибраними служницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна за другою… Після них увійшли посли й представники князів руських… Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми, й покликано було княгиню із зали, й, за запрошенням імператора сівши, говорила з ним про що хотіла».

А У середині X ст.

Б На початку XI ст.

В У середині XI ст.

Г Наприкінці XI ст

 • 16. Які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними?

1. На з’їзді було прийнято новий звід руських законів – «Правду Ярославичів».
2. З’їзд відбувся в 1097 р. за ініціативи Володимира Мономаха.
3. Рішення з’їзду остаточно поклали край князівським усобицям.
4. З’їзд ухвалив принцип – «…кожен хай держить отчину свою».
А 1, 3
Б 1, 4
В 2, 3
Г 2, 4

 • 17. Укажіть особливості суспільно-політичного життя Галицького князівства в XII ст.

1 Цілковита залежність від Києва, спричинена географічною близькістю

2 Впливовість бояр знайшла втілення в олігархічному правлінні, подібного якому не знали інші князівства Русі

3 Об’єднання князівства пов’язують з правлінням Володимирка Володаревича, який був першим одноосібним правителем

4 Розквіту князівство досягло за правління Романа Мстиславича та його сина – Данила

5 Столиця князівства, залишаючись резиденцією митрополитів, була на ті часи й одним з найбільших європейських міст

А 1 4

Б 2 3     

В 2 4

Г 4 5

 • 18. Який з указаних факторів не вплинув на процес виникнення міст на Русі?

А Розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торгівельних шляхів.
Б Формування племінних центрів – городищ – у давніх слов’ян.
В Безперервність традицій та досвід міського життя з античних часів.
Г Будівництво східнослов’янською знаттю замків-фортець.

 

 • 19. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

«… Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті… не давайте сильним погубити людину… гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе…»
А «Слово о полку Ігоревім»
Б «Руська правда» Ярослава Мудрого
В «Повчання дітям» Володимира Мономаха
Г «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

       

 • 20. У чому проявлялося золотоординське панування на українських землях?
А У відсутності данини для ординців

Б У контролі баскаками князівської влади в Галицько-Волинському князівстві

В В отриманні руськими князями ярлика на право володіння землями

Г В управлінні князівствами ханами з правлячої монгольської династії

А             Б             В               Г

 • 21. Укажіть цифру, якою позначено Київське князівство за доби роздробленості

Київське_роздробл

А 1                     Б 2                    В 3                    Г 4

 • 22.  Укажіть князівство доби роздробленості, землі яких заштриховано

Київське_кн

А Київське та Переяславське

Б  Волинське та Галицьке

В Київське та Чернігівське

Г Чернігівське та Переяславське

 • 23. У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували українські землі в першій половині XV ст.?

 Укр_інозмн15ст А 1) Велике князівство Литовське, 2) Королівство Польське, 3) князівство Молдавія

Б 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) княз. Молдавія

В 1) королівство Польща, 2) Велике князівство Литовське 3) королівство Угорщина

Г 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) Велике князівство Литовське

 • 24.  Укажіть, якої історичної інформації стосуються стрілки на карті

ДПА_2015_карта_9 А Походів перших князів Київської держави для збору данини з під владних племен

Б Напрямків походів князя Володимира Мономаха проти половців

В Першого походу монголів на українські землі

Г Напрямків просування монгольських орд хана Батия

 • 25.  Який великий князь київський здійснив воєнні походи, позначені на карті?

Походи_Святослав А Святослав Ігорович

Б Володимир Святославович

В Ярослав  Мудрий

Г Володимир  Мономах

 • 26. У якому рядку цифри, якими позначено землі східнослов’янських племінних союзів у 8–9 ст., відповідають їхнім назвам?

ДПА_2015_карта_9_2jpg

А 1) тиверці, 2) поляни, 3) сіверяни, 4) хорвати, 5) волиняни

Б 1) волиняни, 2) поляни, 3) сіверяни, 4) уличі, 5) тиверці

В 1) волиняни, 2) деревляни, 3) сіверяни, 4) хорвати, 5) поляни

Г 1) деревляни, 2) поляни, 3) сіверяни, 4) волиняни, 5) хорвати

8 клас

 • 27. Ознайомтеся з текстом джерела й виконайте завдання.

«Уже кілька сотень років не були Польща і жоден король у таких обставинах… Але і цей день, поки існуватиме Польща, буде днем трауру і буде пам’ятний битвою і різнею, коли трупи поляків вкрили на велику милю Зборівські поля. Тепер декотрих збираємо і ховаємо, а інших, котрих можна розпізнати, залишаємо в кількох відкритих могилах».

Укажіть, у якому році відбувалися описані в уривку події.

А) 1648 р.          Б) 1649 р.           В) 1650 р.           Г) 1651 р.

28. Що з перерахованого було здійснено за сприяння гетьмана Івана Мазепи?

А Заснування співацької школи в Глухові                                 

Б Реставрація Софійського та Успенського соборів у Києві

В Заснування Чернігівського, Харківського  та Переяславського колегіумів

Г  Створення Пересопницького Євангелія

А            Б              В             Г

 •  29. Укажіть особливості політичного та соціально-економічного життя Гетьманщини після Полтавської битви 1709 р.

1 Виведення з України, на прохання гетьмана І. Скоропадського, російських військ та пом’якшення умов військової служби козацьких полків

2 Прикріплення до гетьманського уряду царського резидента, якого вповноважено було «царськими вухами й очима в Україні»

3 Царський уряд сприяв збільшенню видання книжок тогочасною українською мовою

4 Перенесення гетьманської резиденції із Батурина до Глухова

5 Дозвіл від російського уряду на вивіз товарів не через північні російські порти, а через територію Речі Посполитої

А 1,4                     Б 2, 4                 В 3, 5              Г 4, 5

 • 30. Які зміни в соціально-економічному житті відбулися на землях козацької України внаслідок Національно-визвольної війни?

1 Для потреб новоствореної держави збільшено кількість повинностей, а також господарств і з застосуванням праці залежних селян

2 Втрата українською старою земельною аристократією привілейованого становища, натомість зростання ролі козацтва

3 Активна розбудова нових міст та містечок, я к и х лише на Київщині та Брацлавщині з’явилося більше 300

4 Концентрація влади та основних багатств у руках козацьких низів

5 Здобуття більшістю селян особистої свободи

А 1, 5                   Б 2, 5         В 3, 4          Г 4, 5

 • 31. Укажіть ім’я українського магната, який був київським воєводою, «некоронованим королем Русі», меценатом, покровителем культури і захисником православ’я.

А  К. Косинський

Б Д. Вишневецький

В В.-К. Острозький

 Г С. Кішка    

 • 32. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
«Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо… Того ж року господарю Василє довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля».

A 1648 р.         Б 1652 р.       В 1657 р.       Г 1659 р.

А       Б        В        Г

 33.     Коли відбулася описана нижче подія?

«Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому сеймі закінчили справу унії між Великим князівством Литовським та королівством Польським в братерській любові і за згодою обох народів».

А 1385 р.

Б 1410 р.

В 1569 р.

Г 1596 р.

                          

 • 34. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
«Хочуть… панове міщани львівські школи заснувати для навчання дітей християнських усіх станів, які би мали вчитися Письма Святого грецького й слов’янського, щоб не був їхній християнський рід неначе безсловесним через свою невченість. І також купили друкарню, потрібну для тієї школи».

А 1569 р .            Б 1585 р .     В 1596 р .             Г 1615 p .

 • 35.  Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Після всемилостпивішого від нас звільнення графа Кирила Розумовського, за його проханням, із чину гетьманського наказуємо наглому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним наглому генералу графу Румянцеву і з ним чотирьом великоросійським представникам».

А 1750 р.              Б 1764 р.              В 1781 р.              Г 1785 р.

 • 36. Що характерне для суспільного життя в українських землях другої половини XVI ст.?

1 Уповільнення розвитку культури та освіти, спричинене наступом польської влади

2 Згуртування українського суспільства навколо греко-католицької церкви

3 Збільшення кількості фільваркових господарств, що супроводжувалося закріпаченням селян

4 Відсутність в українських містах магдебурзького права, уповільнення процесу розвитку міст

5 Становлення козацької верстви, її боротьба за станові права та визнання владою

А 1,4                Б 2, З               В 3, 5              Г 4, 5

 • 37. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
“Коронний гетьман Миколай Потоцький зазначав: «Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Переконався я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Острянин. Розгромив я Острянина – зразу ж було обрано керівником Гуню, і я двадцять тижнів вів з ним війну та ледве привів до послуху зброєю і немалим пролиттям крові!..”.

А У 90-х роках XVI ст.

Б На початку XVII ст.

В  У 30-х роках XVII ст.

 

Г У 50-х роках XVII ст.

А        Б         В        Г

 •  38. Позначте правильне твердження

А) Козацтво виникло як реакція поширення ісламу на Півдні України

Б) Реєстрове козацтво сформувалося як частина Запорозького козацтва

В) Перша Запорозька Січ виникла на о. Мала Хортиця

Г) Першим отаманом Січі став Костянтин Острозький

 • 39. Ім’я якого історичного діяча доби Руїни припушено у фрагменті джерела?

«…У Криму його ім’я наводило такий страх, що орда щоденно пильнувала та була готова до бою… Татари цілком серйозно вважали його шайтаном і навіть своїх дітей, коли вони плакали і їх не могли заспокоїти, лякали. _______ був чоловіком гожим, бойової вдачі, не боявся ані сльоти, ані морозу, ані спеки. Він був чуйним, обережним, терпляче зносив голод, був рішучим у воєнних небезпеках і завжди тверезим».

А Іван Брюховецький

Б Юрій Хмельницький

В Іван Сірко

Г Петро Дорошенко

 • 40. Яке з тверджень характеризує козацький устрій Слобожанщини в другій половині XVII ст.?

А Адміністративний устрій не змінився: наприкінці XVII ст. існувало 10 полків

Б Козацькі полки належали до складу Лівобережної Гетьманщини

В Полком командував полковник, якого обирали довічно

Г Новообраного полковника затверджував на посаді царський та гетьманський уряди

А             Б               В            Г

 • 41. Коли Б.Хмельницький виголосив промову, уривок з якої наведено?

«Виб’ю з лядської неволі ввесь руський народ, а що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу православну віру… За кордон на війну не піду, на турків і татар шаблі не підніму, досить маю на Україні, на Поділлі й Волині, досить вигоди, достатку й пожитку в землі та князівстві своєму, по Львів, Холм і Галич».

А У лютому 1649 р. під час переговорів з поляками

Б У вересні 1651 р. під час укладення Білоцерківського договору

В У січні 1654 р. на козацькій раді в Переяславі

Г У жовтні 1656 р., дізнавшись про Віленське московсько-польське перемир’я

 • 42. Які твердження характеризують релігійну ситуацію в українських землях у першій половині XVII ст.?

1 Берестейська церковна унія зняла напруження у відносинах між католицькою та православною церквами

2 Перехід більшості селянства – основної маси населення українських земель – до інших віросповідань

3 Церквою, яку підтримував уряд Речі Посполитої, була греко-католицька

4 Орден єзуїтів згорнув свою діяльність, поступившись православним братствам 5 Після ухвалення «Пунктів заспокоєння» Владислава IV легалізовано православну церковну ієрархію  

А 1, 5                   Б 2, 4          В 3, 5        Г 4, 5

 • 43. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» передбачали, що1 «…у гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною».2 «…Іван Мазепа, законний князь України, …не може бути позбавлений влади у цьому князівстві до його смерті… стани України зберігатимуть всі вольності згідно зі своїми правами».

  3 «…з усіма генеральними особами, полковниками й генеральними радниками має радитися гетьман… і всілякі публічні справи без їхнього дозволу й поради не починати своєю владою….»

  А  1, 2

  Б  2, 3

  В  1, 3

  Г  1, 2, 3

   

 • 44. Що характерне для суспільного життя в українських землях другої половини XVI ст.?

1 Уповільнення розвитку культури та освіти, спричинене наступом польської влади

2 Згуртування українського суспільства навколо греко-католицької церкви

3 Збільшення кількості фільваркових господарств, що супроводжувалося закріпаченням селян

4 Відсутність в українських містах магдебурзького права, уповільнення процесу розвитку міст

5 Становлення козацької верстви, її боротьба за станові права та визнання владою

               А 1,4                Б 2, З              В 3, 5              Г 4, 5

 • 45.  Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Ті посли з’їхалися… поміж Смоленськом і Мстиславлем, у селі Андрусові. Вони… постановили мир на тринадцять років під корисними умовами для обох монархій; покривджено тільки козаків, оскільки постановлено, щоб низові запорізькі козаки лишались у послушенстві обох монархій – російської і польської; городові козаки, що від Чигирина, аби лишалися під поляками, а що від Переяславля, аби заховувалися під росіянами…».

А 1654 р.          Б 1657 р.           В 1667 р.           Г 1686 р.

 • 46. Що характерне для української культури першої половини XVII ст.?
А Поява перших шкіл, що фінансуються з державної скарбниці

Б Зростання ролі друкарні І. Федорова у Львові як осередку книговидання

В Занепад іконописного малярства у зв’язку з появою нових жанрів живопису

Г Утілення національного колориту в дерев’яній архітектурі України

А     Б     В     Г

 • 47. Яка з подій була ініційована Петром Могилою як один із заходів, спрямованих на піднесення культурно-церковного життя?
А Видання в друкарні Івана Федорова Апостола та «Букваря»    

Б Підготовка до друку та видання Острозької біблії

В Створення Київського колегіуму (згодом академії)               

Г Будівництво архітектурного ансамблю Успенської церкви у Львові

А             Б              В            Г

 •  48. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

«У жовтні 1656 р. переговори завершилися підписанням __________ між Річчю Посполитою та __________. Це викликало обурення __________. І він вступає у воєнний союз з Трансільванією та __________».

А  Віленського перемир’я, Московською державою, гетьмана Б. Хмельницького, Швецією.

Б  Гадяцького договору, Гетьманщиною, царя Олексія Михайловича, Кримським ханством.

В  Андрусівського перемир’я, Московською державою, гетьмана П. Дорошенка, Османською імперією.

Г  «Вічного миру», Московською державою, султана Магомета IV, Гетьманщиною.

 • 49. Укажіть особливості політичного та соціально-економічного життя Гетьманщини після Полтавської битви 1709 р.

1 Виведення з України, на прохання гетьмана І. Скоропадського, російських військ та пом’якшення умов військової служби козацьких полків

2 Прикріплення до гетьманського уряду царського резидента, якого вповноважено було «царськими вухами й очима в Україні»

3 Царський уряд сприяв збільшенню видання книжок тогочасною українською мовою

4 Перенесення гетьманської резиденції із Батурина до Глухова

5 Дозвіл від російського уряду на вивіз товарів не через північні російські порти, а через територію Речі Посполитої

А 1,4            Б 2, 4       В 3, 5          Г 4, 5

 • 50. Укажіть цифри, якими позначено Лівобережню Гетьманщину, Правобережну Гетьманщина та Запоріжжя в 60 – 80 рр XVII ст.

Лвбр_Првбр_Зпрж_17ст

А 1  2  5

 Б 2  3   4

В 1  4  5

Г  2  3  5

 • 51. Укажіть , якою цифрою позначено польське воєводство, утворене на українських землях у 30-х роках XVII ст.

Пол_воєводство30-х рр 17 ст

А 1                Б 2                В 3                Г 4

 • 52. У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували українські землі в першій половині XV ст.?

Укр_інозмн15ст

А 1) Велике князівство Литовське, 2) Королівство Польське, 3) князівство Молдавія

Б 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) княз. Молдавія

В 1) королівство Польща, 2) Велике князівство Литовське 3) королівство Угорщина

Г 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) Велике князівство Литовське

 • 53. Якою цифрою на картосхемі позначено територію Гетьманщини наприкінці XVII ст.?

Гетьманщина_сер17ст

А 1                       Б 2                   В З                     Г 4

 • 54. Укажіть цифри, якими позначено українські воєводства, що перебували в складі Королівства Польського наприкінці XV ст.

Воєводства_15ст

А 1, 3, 5

Б 2, 3, 6

В 2, 5, 6

Г 1 , 4 , 5

 • 55. Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих польських воєводств на українських землях у першій половині XVII ст.

Воєводства_пп17стА 1) Київське; 2) Брацлавське; 3) Руське

Б 1) Руське; 2) Волинське; 3) Київське

В1)Руське; 2) Київське; 3) Брацлавське

Г 1) Брацлавське; 2) Руське; 3) Київське

 • 56. Якими цифрами позначено губернії, утворені на землях колишньої Гетьманщини та Слобожанщини?

Губер_СлбжГтмнщ

А 1, 2, 5           Б 1, 3, 4            В 2,3, 5         Г 2,4, 5

 • 57. Укажіть цифри, якими позначено польські воєводства, утворені на українських землях унаслідок Люблінської унії

Воеводства _ЛюбУнія

А 1, 2, 5 Г            Б 2, З, 6          В 4,5,6           Г 2,3,5

9 клас

 • 58. Коли в Наддніпрянській Україні виникли організації, про які йдеться у фрагменті з історичного джерела?

«Вони по своїх статутах мають — ширити самосвідомість серед українського люду, нести освіту в народ по найдальших кутках, де живе він, а для того — видавати і ширити дешеві, корисні для людей книжки, заводити  книгозбірні, влаштовувати читання й таке інше. Товариства ці повинні зробити те велике діло для свого народу тепер, що колись випало було на долю церковним братствам. Хоч обставини життя тепер і не ті, але праця їх однаково свята й велика».

А 60-ті рр. 19 ст.

Б 80-рр. 19 ст.

В 90-ті рр. 19 ст.

Г 1905—1907 рр.

 • 59. Які твердження стосуються народовської течії суспільно-політичного руху в західноукраїнських землях?

 1.Створили товариство «Просвіта», яке видавало українські книжки, відкривало читальні тощо

2 Пропагували ідеї російських слов’янофілів і намагалися запровадити штучне «язичіє»

3 Заснували 1870 р. громадсько-політичну організацію «Руська рада»

4 Лідери — Д. Зубрицький, Б. Дідицький, А. Добрянський, І. Наумович

5 Створили перше в Галичині культурно-освітнє товариство «Руська бесіда» 

А 1,4           Б 1,5            В 2, 5          Г 3, 4

 • 60. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Скликано «Собор руських учених» — усіх прихильників культурного та національного розвитку Галицької України… «Собор» уважав конче потрібним, щоб була усталена одна одностайна граматика й одностайний правопис для всього «руського народу в Австрії й Росії»».

А 1848 р               Б 1873 р               В 1892 р        Г 1899 р .

 • 61. Вкажіть назву політичної партії, про яку йдеться у фрагменті спогадів Северина Даниловича.

«Довгий час велася широка дискусія про те, на якій ідейній основі має бути збудована програма нової партії. Всі були за тим, що діяльність нової партії має бути обмеженою лише на український народ, замешканий в австрійській державі… Суперечки точилися лише про те, яку позицію має обстоювати партія щодо суспільного питання. Я доводив, що наша програма мусить бути іншою, бо наш народ — це маса дрібних малоземельних рільників і мусить мати передовсім на увазі те, що треба для їх суспільного й культурного піднесення… Ту мою думку підтримали Франко і Павлик. Остаточно збори згодилися на таку будову партійної програми, щоб у ній було зазначене наше прагнення до здійснення ідей соціалізму, якою наш український мужик, дрібний власник землі, має доходити до тої остаточної цілі вселюдського розвитку…»

А Революційна українська партія (РУП)

Б Українська національно-демократична партія (УНДП)

В Українська соціал-демократична партія (УСДП)

Г Русько-українська радикальна партія (РУРП)

 • 62. У якому році російський імператор ухвалив указ, уривок з якого наведено?

«Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі; друкування й виданим к імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком тільки: а) історичних документів і пам’яток і б) творів красного письменства… заборонити також різні сценічні вистави іі читання на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музикальних нот; припинити видання газети «Київський Телеграф»»

А 1861р.     Б 1863 р.     В 1876 р.    Г 1890 р.

 • 63. Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:

«…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. … при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян… Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. … правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?

А Південне товариство декабристів

Б Кирило-Мефодіївське братство

В Братство тарасівців

Г Руська трійця

 • 64.  Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій… Ми маємо таку історичну дату – це… рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо…»

Про який твір йдеться?

А «Сад божественних пісень» Г. Сковороди;

Б «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

В «Кобзар» Т. Шевченка;

Г «Енеїда» І. Котляревського;

 65. Укажіть напрямки діяльності громадського руху 60-х років XIX ст.

1 Пропаганда соціалістичних ідей та повстання проти самодержавства

2 Видання підручників та популярних книжок українською мовою

3 Створення мережі таємних антиурядових революційних гуртків

4 Організація недільних шкіл для дорослого населення

5 Підготовка терористичних актів проти царських посадовців

А 1,4           Б 2, З          В 2, 4                  Г 3, 5

 • 66. Що характеризує промисловий розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.?

1 Швидкі темпи розвитку вугледобувної та металургійної промисловості

2 Провідна роль належала виробництву одягу, продуктів харчування

3 Регіон був ринком збуту для товарів, вироблених сусідніми, більш розвиненими, промисловими регіонами

4 Промисловий переворот завершився в 70-х роках XIX ст.

5 Створення, за підтримки уряду, першого в Україні цукрового синдикату

А 1,5           Б 2, З               В 2, 4          Г 3, 5

 • 67. Що характерно для економіки підросійської України в першій половині XIX ст.?

1 Збереження кріпосницьких відносин

2 Розвиток сільського господарства інтенсивним шляхом

3 За обсягом посівів перше місце посідала картопля

4 Завершення промислового перевороту

5 Зростання чисельності міського населення

А 1,4                Б 1,5             В 2, З                   Г 3, 4

 • 68. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Вважаючи себе соціалістом, заперечував теорію К. Маркса про пролетарську революцію і диктатуру пролетаріату як помилкову і шкідливу для українства. Саме під його впливом в Україні ширилися ідеї соціалізму, автономії України, перебудови Росії на федеративну державу».

А  М. Костомарова

Б  М. Максимовича

В  М. Міхновського

Г  М. Драгоманова

 •  69. Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.?

1. Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків.

2. Викуп селянами польових наділів.

3. Скасування селянської земельної общини.

4. Наділення селян землею та визначення за неї повинностей.

5. Безоплатне наділення селян землею з державного фонду.

6. Переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних.

 А  1, 2, 4              Б  1, 4, 5               В  2, 3, 6               Г  3, 5, 6

 •  70. Що характерно для економіки підросійської України в першій половині XIX ст.?

1 Збереження кріпосницьких відносин

2 Розвиток сільського господарства інтенсивним шляхом

3 За обсягом посівів перше місце посідала картопля

4 Завершення промислового перевороту

5 Зростання чисельності міського населення

А 1,4           Б 1,5      В 2, З                   Г 3, 4

 • 71. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

«Відбулася зустріч повсталих чернігівців з надісланим проти них загоном. Усвідомлюючи неможливість нерівної боротьби, Сергій Муравйов хотів зупинити перестрілку, яка розпочалася, щоб припинити даремне кровопролиття… ».

A На початку XIX ст.

Б Протягом другого десятиліття XIX ст.

В У середині 20-х років XIX ст.

Г У середині 30-х років XIX ст.

А       Б       В          Г

 • 72. Що з переліченого стосується діяльності Русько-української радикальної партії?

А Відкриття у Львівському університеті кафедри історії України

Б Вихід брошури Ю. Бачинського «Україна i r r e d e n t a»          

В Перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченки на наукове

Г Заснування культурно-освітнього товариства  «Просвіта»

А              Б              В            Г

 • 73. У якому рядку цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі українських губерній у складі Російської імперії в середині XIX ст.?

А 1) Подільська; 2) Херсонська; 3) Полтавська

Б 1) Катеринославська; 2) Полтавська; 3) Херсонська

В 1) Херсонська; 2) Подільська; 3) Харківська

Г 1) Подільська; 2) Полтавська; 3) Катеринославська

74. Назва якого історико-географічного регіону має стояти на місці дуги- пропуску на карті «Українські землі в складі Австрійської імперії в першій половині XIX ст.»?

Галичина _Австро_Угорщина

А Північна Буковина

Б Закарпаття

В Східна Галичина

Г Західне Поділля

 • 75. цифрами позначено українські губернії, що входили до складу Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторства в середині XIX ст.?

Ген-губ_сер19ст 

А 1,3,4               Б 2,3,4               В 2, 4, 5            Г 3, 4, 5

 • 76. Якими цифрами на карті позначено губернії, що протягом ХІХ  — початку ХХ ст. входили до складу Київського генерел-губернаторства ?

Карта _9кл2014А. 1  2  3          Б  2  3  4          В  1  2  5            Г  2  4  5

 • 77. Території яких губерній підросійської України заштриховано на карті ?

Карта_9кл143
А   Київської,  Чернігівської,  Харківської

Б  Катеринославської,  Чернігівської,  Подільської

В  Волинської,  Катеринославської,  Подільської

Г  Чернігівської,  Подільської,  Таврійської

 • 78. Унаслідок яких подій на заштрихованих на карті землях підросійися зміни в адміністративно-територіальному устрої?ської України наприкінці XVIII — на початку XIX ст. відбулися зміни в адміністративно-територіальному устрої?

Карта_9кл14_5 А  Ліквідації полкового устрою Гетьманщини

Б Другого та Третього поділу Речі Посполитої          

В Ліквідації паланкового устрою Запорізької Січі

Г Скасування козацького устрою на Слобожанщині

А             Б             В              Г

 • 79. Якими цифрами позначено губернії, утворені на землях колишньої Гетьманщини та Слобожанщини? 
Губер_СлбжГтмнщ

А 1, 2, 5           Б 1, 3, 4            В 2,3, 5         Г 2,4, 5

Запись опубликована в рубрике ДПА 2015. Історія України. 9 клас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.