Завдання з вибором однієї правильної відповіді

10 клас

1.    Які воєнні події Першої світової війни передували встановленню     лінії фронту, позначеної на картосхемі?

 Галбитва_1914

А Галицька битва (серпень–вересень 1914 р.)

 Б Горлицький прорив (травень–жовтень 1915 р.)

В Брусиловський прорив (червень–серпень 1916 р.)

Г Битва на горі Лисоня (серпень–вересень 1916 р.)

2. Які території заштриховано на картосхемі?

АвтУкп_апр17р

А Автономна Україна в кордонах, окреслених Інструкцією Тимчасового уряду  Генеральному Секретаріату від 4 (17) серпня 1917 р.
Б Українська Народна Республіка в кордонах, заявлених Третім Універсалом Центральної Ради
В Українська Народна Республіка за Брестським мирним договором
Г Територія, яку контролювала Директорія УНР у березні 1920 р.

3.    Якою цифрою на карті позначено українські землі, де в міжвоєнний період відбулися події, про які йдеться в уривку з листа посла Франції?

«У ході перестрілок з чеськими елементами угорські війська проникли на територію  рутенів, у той час, коли уряд Будапешта направив у Прагу ультиматум, вимагаючи негайного виводу чеських військ…»

Зкрптя_39р

 А 1      Б 2       В 3        Г 4

 

4.    Укажіть області УРСР, які безпосередньо межували із заштрихованими воєводствами Польщі в Західній Україні напередодні Другої Світової війни

ЗахУкр_обл

А Житомирська та Чернівецька області

Б Кам’янець-Подільська та Чернівецька області

В Житомирська та Кам’янець-Подільська області

Г Винницька та Житомирська області

 

5.    Якими цифрами на карті позначено території  Російської імперії, приєднання яких до своїх володінь планувала Австро-Угорщина напередодні Першої  світової війни?

 Карта_І_Св

 А 2, 3               Б 3, 4                   В 4, 1                    Г 1, 2

 

6.На карті заштриховано територію

Карта_Гр_війна

А передану УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.

Б окуповану військами Антанти наприкінці січня 1919 р.

В Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.

Г контрольовану Російською армією барона Врангеля в грудні 1920 р.

7.    Якими цифрами на картосхемі позначені регіональні радянські республіки, утворені більшовиками на початку 1918 р. під час наступу австро-німецьких військ в Україні?

 Карта_Рад_респ

 А 1, 2, 3                 Б 1, 3, 4                     В 1, 2, 4                Г 2, 3, 4

 

 8.    Якою цифрою на карті позначено землі, українське населення яких влада вважала «громадянами румунського походження, які забули рідну мову»?

 Карта_30рр

 А 1               Б 2                 В 3                 Г 4

9.    Позначте положення документа, яке не має відношення до планів країн Троїстого союзу напередодні Першої  світової війни щодо України.

А) Перетворення України в плацдарм для подальшого наступу на Схід

Б) Розширення території Німецької імперії за рахунок українських  земель Сходу й Півдня

В) Приєднання до Австро-Угорщини Холмщини, Підляшшя, Волині та Поділля

Г) Проголошення незалежної Української держави

А         Б         В          Г

10.    Українські січові стрільці в 1914—1916 рр. склали офіційну присягу на вірність:

А Українській Державі

Б Троїстому союзу

В Імператору Австро-Угорщини

Г Російському імператору

 

11.    Про якого діяча йдеться в уривку джерела?

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення.»

А М. Грушевський

Б В. Винниченко

В Д. Дорошенко

Г С. Петлюра

12.    Які з тверджень характеризують суспільно-політичне та соціально- економічне життя УРСР у роки другої п’ятирічки?

1 Прийняття нової Конституції УРСР

2 Поширення стахановського руху

3 Зменшення питомої ваги міського населення
4 Перша хвиля «ліквідації куркульства як класу»
5 Саботаж населенням України політики радянської влади

А 1, 2

Б 1, 4

В 1, 5

Г 2, 5

Д 3, 4

Ж 4, 5

13.    Яка з подій відбулася за часів першої війни радянської Росії проти УНР (грудень 1917 — травень 1918 рр.)?

А Проголошення Третього Універсалу УЦР

Б Проведення Першого Всеукраїнського військового з’їзду

В Проведення Першого з’їзду Рад у Харкові

Г Перший «Зимовий похід» військ УНР

 

14.    Позначте положення документа, яке не має відношення до планів країн Троїстого союзу напередодні Першої  світової війни щодо України.

А) Перетворення України в плацдарм для подальшого наступу на Схід

Б) Розширення території Німецької імперії за рахунок українських  земель Сходу й Півдня

В) Приєднання до Австро-Угорщини Холмщини, Підляшшя, Волині та Поділля

Г) Проголошення незалежної Української держави

А         Б         В          Г

15.    Яка з подій періоду сталінських репресій збіглася в часі з голодомором в Україні?

 А «Шахтинська справа»

Б Ліквідація Української автокефальної православної церкви

В Цькування М. Скрипника та боротьба з «націонал-ухильниками»

Г Судовий процес над «Спілкою визволення України»

А         Б         В          Г

16.    У результаті здійснення в Україні в 1920 — на початку 1930-х рр. політики коренізації:

А законодавчо закріплено за українською мовою статус державної

Б реорганізовано національні адміністративні райони у звичайні райони

В розширення повноваження республіки у сфері зовнішньої політики

Г збільшено частку українців серед керівних кадрів партійного та державного апарату

 17.    Період масових репресій 1937—1938 рр. називають

А «Хвильовизмом»

Б «Волобуєвщиною»

В «Єжовщиною»

Г «Скрипниківщиною»

 А         Б         В          Г

18.У якому уривку історичного джерела відображено досягнення промисловості України за роки перших п’ятирічок?

 А       «Наша промисловість зростає нечуваними кроками. Ми збудували Краматорський машинобудівний, Харківський тракторний заводи. Все це переконує, що боротьба за соціалізм захоплює мільйони ентузіастів»

Б «…Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході УРСР. …Тут споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств»

В «Реконструйовано легку та харчову промисловість, ліквідовано їх відставання від чорної металургії за рівнем капіталовкладень. Ці галузі увійшли в ряд передових галузей соціалістичного господарства»

Г «Менш ніж 0,5 відсотка території припадає на Радянську Україну, але вона дає 8—10 відсотків світового виробництва сталі, чавуну, тракторів, цукру, видобутку вугілля…»

19.Війська якої країни в березні 1939 р. окупували Карпатську Україну?

А Румунії

Б Угорщини

В Польщі

Г Німеччини

 20.Які причини зумовили перехід до політики, що про неї йдеться в уривкові з резолюції конференції КП(б)У?

«1. Основним моментом нової економічної політики в промисловості є принцип зосередження сил і засобів пролетарської держави на завданнях піднесення великих підприємств, які за своїм господарським укладом найбільше відповідають формам державного капіталізму. 2. Від системи розподілу державою всіх матеріальних ресурсів ми прийшли до системи часткового розподілу лише державних ресурсів, одержуваних в порядку надходження продподатку і з виробництва підприємств, які лишилися в безпосередньому керуванні держави. Певна частина державних ресурсів і ресурси при ватного господарства дістають право вільного обігу на товарному ринку за принципом купівлі-продажу…»

А Закінчення реалізації плану ГОЕЛРО

Б Вимога країн Антанти — переможниці в Першій світовій війні

В Прагнення сконцентрувати всі ресурси для перемоги в громадянській війні

Г Політична та соціально-економічна криза

21..Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище українських земель у складі Польщі в міжвоєнний період?

1. Українське національне-демократичне об’єднання категорично заперечувало будь-яку співпрацю з державною адміністрацією

2. Польський уряд гальмував розвиток народної освіти, перетворював україномовні школи в “утраквістичні” (двомовні)

3. Комуністична партія Західної України виступала ініціатором консолідації всіх національних сил

4. Наймасовішою та найвпливовіщою політичною силою було Українське національно-демократичне об’єднання

5. Організація українських націоналістів прагнула демократичним шляхом домогтися незалежності та соборності України

А 1, 2        Б 1, 3          В 2, 3            Г 2, 4

 22.Яку дату слід уписати на місці пропуску в джерелі?

«І я, й інші мої бойові товариші завжди доходили висновку: якби збереглися ті кадри, до яких належали Тухачевський, Якір, Уборевич, Корк та інші, — всі ті, кого ми втратили в ______ році, ми, безперечно, мали б менше невдач, швидше, і не з такими великими втратами розгромили б німецько-фашистські орди».

А1933 р.         Б 1937 р.           В 1939 р.           Г 1941 р.

23.  Який міжнародно-правовий акт надавав Польщі юридичних прав на володіння Східною Галичиною?

А Брестський мир (27 січня (9 лютого) 1918 р.)

Б Сен-Жерменський договор (передмістя Парижа, 10 вересня 1919 р.)

В Тріанонський договір (Версаль, 4 червня 1920 р.)

Г Рішення Ради послів Антанти (Париж, 14 березня 1923 р.)

А         Б         В          Г

24.Які поняття та терміни відбивають суть нової економічної політики?

1 стахановці                     4 продрозкладка

2 госпрозрахунок              5 кооперація

3 коренізація                     6 продподаток

А 1, 2, 4              Б 1, 3, 6                 В 2, 5, 6                Г 3, 4, 5

11 клас

25.    Укажіть,  коли просування Україною військ Німеччини та її союзників сягнуло позначеної  лінії фронту ?

 ВВв_41р

А  На кінець червня 1941 р                   

Б  На середину 1941 р.

В  На середину вересня 1941 р.

Г  На кінець січня 1942 р.

 26.    На карті позначено лінію фронту часів Великої   Вітчизняної війни станом на

Карта_ввв6

 А листопад 1941 р.

Б липень 1942 р.

В грудень 1943 р.

Г лютий 1944 р.

27.    Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі зон нацистської окупації України часів Другої світової війни

 ВВВ_окупація

А 1) рейхскомісаріат «Україна»; 2) дистрикт «Галичина»; 3) Трансністрія; 4) території, підпорядковані Вермахту

Б 1) дистрикт «Галичина»; 2) Трансністрія; 3) рейхскомісаріат «Україна»; 4) території, підпорядковані Вермахту
В 1)дистрикт «Галичина»; 2)рейхскомісаріат«Україна»; 3) Трансністрія; 4) території, підпорядковані Вермахту
Г 1) Трансністрія; 2) рейхскомісаріат «Україна»; 3) території, підпорядковані Вермахту; 4) дистрикт «Галичина»

А      Б      В      Г

28.    На карті позначено лінію фронту часів Великої  Вітчизняної війни станом на

Карта_ввв7

 А серпень 1941 р.

Б жовтень 1941 р.

В січень 1944 р.

Г червень 1944 р.

 

29.    Звільнення від німецьких та румунських окупантів територій України, заштрихованих на картосхемі, відбулося станом на

ВВв_43р_рт

А 18 листопада 1942 р.

Б 25 березня 1943 р.

В 30 вересня 1943 р. 

Г 17 квітня 1944 р.

30.    Коли відбулося звільнення від німецьких і румунських окупантів територій України, заштрихованих на картосхемі?

ВВв_44р

 А У грудні 1942 – березні 1943 р.

Б У квітні–вересні 1943 р.
В У жовтні 1943 – квітні 1944 р.
Г У травні–жовтні 1944 р.

 

31.    Якою цифрою на картосхемі позначено область, що з’явилася на картах устрою адміністративно-територіального УРСР у 1954 р.?

 Укр_1954р

 А 1             В 2              Б 3            Г 4

32.    Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам     заштрихованих на картосхемі областей сучасної України

 Обл_соврУкр

А 1) Сумська; 2) Тернопільська; 3) Луганська; 4) Херсонська

Б 1) Чернігівська; 2) Тернопільська; 3) Донецька; 4) Херсонська

В 1) Сумська; 2) Львівська; 3) Донецька; 4) Миколаївська

Г 1) Чернігівська; 2) Львівська; 3) Луганська; 4) Миколаївська

 

33.    Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?

«Так прийшла весна 1942 р. Прийшов наказ набирати робочу силу до Німеччини. Старості, коменданту та його прибічникам ніколи, треба знайти ворогів, щоб не залишити нікого в селі. Були складені списки і розіслані повідомлення, в яких говорилося: «Ви повинні виїхати до Німеччини на побудову нової Європи». На село ніби хмара насунула. Великий жах найшов на людей… Втечеш ти — сім’я постраждає. Та ось почали бігати поліцаї і силоміць загонити до старостату. Плачучи, ішли дівчата, хлопці. Тужили, ніби за мертвими, матері, сестри, рідні»

А Осадництво

Б Остарбайтерство

В Пацифікація

Г Депопуляція

 34.    Визволення території УРСР від нацистських загарбників супроводжувалося:

А масовою мобілізацією до наступаючих частин Червоної армії

Б поширенням дії ІV п’ятирічного плану з відбудови народного господарства

В переслідуванням учасників радянського партизанського руху

Г підпорядкуванням республіканському керівництву Криму і Молдавії

35.    З якого документа наведено уривок?

«…Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР…, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами… Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави — УКРАЇНИ».

А Конституція України 1996 р.

Б Конституція УРСР 1978 р.

В Декларація про державний суверенітет України

Г Акт проголошення незалежності України

А         Б         В          Г

36.    Слова Й. Сталіна: «М’якотілість! Вас обманюють, спеціально доповідають про таке, щоб вас розжалобити і примусити використати резерви» були адресовані Першому секретарю КП(б)У М. Хрущову з приводу повідомлень про значні жертви під час:

А голоду 1932—1933 рр.

Б голоду 1946—1947 рр.

В масових репресій другої половини 1930-х рр.

Г операцій проти УПА

37.    Про який рік Другої світової війни йдеться в джерелі?

«До останнього дня наше радіо запевняло: «Київ був, є і буде радянським! Ворог не пройде!..» І раптом, наші війська відходять. Ми з мамою вийшли на Хрещатик. По ньому сунулася колона червоноармійців, які відступали. Вигляд вони мали просто жалюгідний. Брели запилені, хто — в обмотках, хто в чере виках. Чобіт ні в кого не було. Гімнастерки, пілотки — абсолютно білі від поту, від сонця, від виснажливих боїв. Люди дивилися на них і плакали: «Сини! На кого ви нас покидає те?» А солдати йшли опустивши голови. Жодного слова у відповідь».

А 1939 р.

Б 1941 р.

В 1942 р.

Г 1943 р.

38. У яких твердженнях ідеться про особливості розвитку культури та науки в Україні в першому повоєнному десятилітті ?

1  Визначальна роль творчості О. Олеся, М. Вороного, Г. Косинки, В. Чумака в розвиткові літературного процесу.

2 Ідеологічна кампанія проти «безродних космополітів».

3 Розвиток нових напрямків науки, зокрема генетики, ініційований академіком Т. Лисенком.

4 Створення урядом сприятливих умов для розвитку літератури та мистецтва, свобода творчості.

5 Здійснено пуск першого атомного реактора, створено електронно-обчислювальну машину.

А 1, 3                      Б 2, 5                     В 3, 4                   Г 4, 5

39.    Яке економічне поняття є тотожним поняттю «застій», яким характеризують розвиток СРСР та УРСР у 70-х — на початку 80-х рр. ХХ ст.?

А  падіння

Б стагнація

В спад

Г занепад

40.    У яких твердженях ідеться про характерні риси радянського партизанського руху в окупованій вермахтом Україні?

1. Здійснення диверсій на транспортних комунікаціях та збір  розвідувальної інформації

2. Розгортання пропагандистської кампанії із закликами до створення незалежної соборної України

3. Сприяння фронтовим операціям Червоної Армії

4. Узгодження воєнних дій з воєнними операціями національного підпілля

5 Загони та з’єднаня діяли здебільшого на теренах дистрикту “Галичина” та західних землях рейхскомісаріату “Україна”

А 1 2          Б 1 3          В 2 3          Г 2 5          Д 3 4            Ж 4 5

41.    У якому році з’явилась така заява Ради у справі релігій при Раді міністрів УРСР: «…при умові беззастережного дотримання Конституції… греко-католики можуть користуватися всіма правами, встановленими для релігійних об’єднань…».

А у 1985 р.

Б у 1987 р.

В у 1989 р.

Г у 1991 р.

 42.Які з тверджень характеризують розвиток науки та культури УРСР за доби «відлиги»?

1 Підтримка владою митців, які відійшли у своїй творчості від засад соціалістичного реалізму

2 Розроблення електронно-обчислювальних машин для управління виробничим процесом, розвиток кібернетики
3 Вихід на екрани художніх фільмів нового напрямку в українському кінематографі – «поетичного кіно»
4 Офіційна популяризація наукових досліджень М. Грушевського та його історичної школи
5 Випуск Київським авіазаводом літака Ан-24, який став найпоширенішою машиною свого класу в пасажирських перевезеннях СРСР

А 2, 5           Б 1, 4              В 1, 3               Г 2, 4   

43.Хто з політичних діячів став першим всенародно обраним Президентом незалежної України?

 А Л. Кравчук

Б Л. Кучма

В В. Ющенко

Г В. Янукович

 44.  Які з тверджень характеризують процес формування багатопартійності в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст.?

 1 Більшість партій чітко вказували в програмових документах, виразниками інтересів яких груп населення вони є

2 Поява нових політичних партій відбувалася одночасно з наростанням внутрішніх суперечностей у КПУ

3 Новоутворені партії були масовими, порівняно з КПРС

4 Діяльність більшості новоутворених партій набувала опозиційного характеру

5 Переважання в західних областях партій лівого спрямування, у східних – правого

А 1, 2               Б 1, 3                 В 2, 4               Г 3, 5

 45.У яких твердженнях ідеться про особливості економічного розвитку УРСР в перше повоєнне десятиліття?

 1 Відбудова старих, будівництво нових електростанцій.

2 Зростання обсягів виробництва у важкій промисловості.

3 Упровадження на машинобудівних, металургійних та хімічних заводах новітніх технологій.

4 Поліпшення становища колгоспників, зокрема зростання оплати їхньої праці.

5 Істотні капіталовкладення в сільське господарство, скасування обов’язкових поставок державі сільськогосподарської продукції

А 1, 2            Б 1, 5           В 2, 3            Г 4, 5

 46.Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?

 «…Військо Польське провело виселення нашого населення дуже швидко, оскільки протягом чотирьох годин кожен господар мусив спакувати речі й виїхати з села. У деяких селах, наприклад у селах Криве на р. Сян, Творильчик, Творильне, Студене, Бук, Довжиця, Лішня, Полянки та Жерниця, Військо Польське давало людям на збори лише дві години. У зв’язку з таким коротким терміном часу на збори населення не мало змоги забрати з собою сільськогосподарські машини (молотилки, зерноочисні машини, січкарні, плуги, борони), предмети домашнього господарства, швейні машини, картоплю тощо. Все це забрало польське цивільне населення разом з Військом Польським до міст Балигород, Сянік, Лісько, Риманів й навіть до Кросна».

А 1939 р.

Б 1947 р.

В 1951 р.

Г 1954 р.

 47.Про яку подію йдеться в джерелі?

 «…Наймасовіша в Україні акція періоду «перебудови», мета якої полягала в тому, щоб не лише відокремити національну історію від радянської, а й протиставити «справжнє», «природне» возз’єднання України 1919 р. «штучному» возз’єднанню 1939 р. Так само звернення до історичного досвіду було і засобом протиставлення «справжньої» української державності (УНР і ЗУНР) «штучній» — радянській».

А Страйк на шахті «Ясинуватська-Глибока» в Макіївці в липні 1989 р.

Б «Живий ланцюг» у січні 1990 р.

В Мітинг та голодування студентів в жовтні 1990 р.

Г Мітинг киян у серпні 1991 р.

 А         Б         В          Г

 48Для України в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – початок 80-х рр.) було характерним

 А Зменшення виробництва електроенергії

Б Утвердження багатопартійної системи

В Стрімка урбанізація

Г Упровадження ринкових відносин

 А         Б         В          Г

 49У якому рядку вказано роки обрання Президентів України?

 А 1990, 1994, 1999, 2005, 2011, 2013

Б 1991, 1994, 1999, 2004, 2010, 2014

В 1991, 1993, 1998, 2004, 2010, 2015

Г 1990, 1994, 1998, 2005, 2010, 2014

 А         Б         В         Г

50.Які з тверджень характеризують соціально-економічний розвиток УРСР в 70-ті – першій половині 80-х років ХХ ст.?

 1 Різке зменшення масштабів житлового будівництва

2 Збалансований промисловий розвиток регіонів
3 Недостатній рівень розвитку галузей групи «Б» у порівнянні з розвитком галузей групи «А»
4 Низький рівень квартплати та цін на комунальні послуги
5 Відсутність державної системи пенсійного забезпечення колгоспників

А 1 2          Б 1 4            В 2 3            Г  3 4            Д 3 5               Ж 4 5

 

 

Запись опубликована в рубрике ДПА 2015. Історія України. 11 клас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.