Варіант № 4

1.  Який великий князь київський здійснив воєнні походи, позначені на карті?

Походи_Святослав

А Святослав Ігорович

Б Володимир Святославович

В Ярослав  Мудрий

Г Володимир  Мономах

Правильна відповідь:        А

2.  Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Утворення Кримського ханства                                                                     (1449 р.)

2 Видання Ш. Фіолем перших книжок церковнослов’янською мовою     (1491р.)

3 Остаточна ліквідація Київського удільного князівства                            (1471 р.)

4 Кревська унія                                                                                                     (1385 р.)

А 1, 4, 3, 2           Б 3, 1, 4, 2            В 3, 4, 1, 2            Г 4, 1, 3, 2

Правильна  выдповыдь:          Г

3.  Яку з наведених ікон створено в іконописній майстерні Києво-Печерського монастиря?

Фото_ікони

А – Свенська ікона Богородиці зі святими Антонієм та Феодосієм Печерськими (поч. ХІІ ст.)

Б – Вишгородська ікона Богородиці (пер. пол. ХІІ ст.)

В – Дорогобузька ікона Богородиці (ХІІ – ХІІІ ст.)

Г – Холмська ікона Богородиці (ХІ ст.)

А         Б          В        Г

Правильна  відповідь:          А

4.  Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

“Коронний гетьман Миколай Потоцький зазначав: «Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Переконався я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Острянин. Розгромив я Острянина – зразу ж було обрано керівником Гуню, і я двадцять тижнів вів з ним війну та ледве привів до послуху зброєю і немалим пролиттям крові!..”.

                         А У 90-х роках XVI ст.             Б На початку XVII ст.

                        В У 30-х роках XVII ст.      Г У 50-х роках XVII ст.

(16 грудня 1637 р. битва під Кумейками, поразка Павлюка)

А        Б         В        Г

Правильна  відповідь:         В

5.  Яке з тверджень характеризує козацький устрій Слобожанщини в другій половині XVII ст.?

А Адміністративний устрій не змінився: наприкінці XVII ст. існувало 10 полків

Б Козацькі полки належали до складу Лівобережної Гетьманщини

В Полком командував полковник, якого обирали довічно

Г Новообраного полковника затверджував на посаді царський та гетьманський уряди

А     Б       В      Г

Правильна  відповідь:        В

6.  Укажіть напрямки діяльності громадівського руху 60-х років XIX ст.

1 Пропаганда соціалістичних ідей та повстання проти самодержавства

2 Видання підручників та популярних книжок українською мовою

3 Створення мережі таємних антиурядових революційних гуртків

4 Організація недільних шкіл для дорослого населення

5 Підготовка терористичних актів проти царських посадовців

А 1,4           Б 2, З          В 2, 4                  Г 3, 5

Правильна  відповідь:           В

7.  У яких твердженнях ідеться про князя Василя-Костянтина Острозького?

В-К Острозький

1 Очолював військо Великого князівства Литовського проти Московії  в битві під Оршею 1514 р.                                                 (Костянтин Іванович Острозький)

2 Разом зі своїми послідовниками скликав церковний собор у Бересті, що проголосив унію                                                                   (М. Рогоза, 1596 р.)

3 Засновник школи вищого типу, ініціатор видання повної Біблії церковнослов’янською мовою         ( Острозька академія, 1578 р.)

4 Після смерті митрополита М. Рогози став греко-католицьким митрополитом                                                                                            (Іпатій Потій, 1599-1613 рр.)

5 Від 1559 р. був київським воєводою, наприкінці XVI ст. – найбільший після короля землевласник Речі Посполитої

А 1,3           Б 2, 4          В 3, 4          Г 3, 5

Правильна  відповідь:         Г

8.  Про якого історичного діяча йдеться в уривку з джерела?

«Коли й залишалися хвилини для відпочинку, то треба було їх віддати якісь миті для творчості. А вона не припинялась. За цей час… закінчив “Тараса Бульбу” і майже зовсім оркестрував його, написав для дітей три опери».

Микола Лисенко (1842 – 1912 рр.)

9.  З відомих вам причин національно-визвольної акції гетьмана Івана Мазепи запишіть дві

  • Обмеження царським урядом (Петром І) станових прав козаків

  • Звільнення Гетьманщини з-під влади Московії

  • Використовування козаків як дешеву робочу силу під час будівництва каналів 

10.  Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

                                              З листа Я. Головацького до О. Бодянського
«Від останнього мого листа багато перемінилося. Русини досягли за півроку більше, ніж за десять років. Не говорю тут про політичні виступи, але в літературнім відношенні… Високе правительство ізрекло рівноправність нашого малоруського язика із другими Австрійської держави. Внаслідок того має бути язик руський заведен у школах, судах й урядах нашої Русі Галицької… У школи заводиться руський язик. Молодіж охоче береться до науки. В народних і городських училищах ледве не всюди в нашій Галицькій Русі навчають читання й писання руського. При гімназіях також закладені кафедри руського язика, де вся молодіж має учитися по-руськи… У Львівськім університеті заснована кафедра язика і словесності малоруської, котрих-то предметів я маю честь бути професором… У богословських закладах у Львові і в Перемишлі викладається вже більша частина предметів руською мовою…

Від місяця червня завелася в нас Матиця галицько-руська, з подібними намірами, як-то чеська й другі слов’янські, і має уже сто кількадесят членів. Першу увагу звернуло те товариство на видання добрих учебних книжок для дітей. В тім намірі видала Матиця “Буквар язика малоруського”, написаний Антоном Добрянським, парохом із Валяви, і зачала печатати “Граматику малоруську”, мною складену. Тая ж Матиця зізвала була в місяці жовтні минувшого году зібрання учених руських, котрі радилися про піднесення народних шкіл і народної словесності. Собор той установив “Общество галицько-руське просвіти народної”. Праці того собору вчених будуть напечатані коштом Матиці. У Львові виходить дві політичні газети руські: а) “Зоря Галицька”, двічі на тиждень, півтора листка…».

Відповідь:

1 ) Автор н а в е д е н о г о  л и с т а — Яків Гол о в а ц ь к и й , видатний у к р а ї н с ь к- ий у ч е н и й т а г р о м а д с ь к и й діяч. У л и с т і до в ч е н о г о ф і л о л о г а  О. Б о- дя н с ь к ог о він о п и с у є п о д і ї р е в о л ю ц і ї 1848 р. в Галичині, з о к р е м а  у Л ь вові .

2) Я. Головацький із п і д н е с е н н я м пер е р а х о в у є досягнення революції в культурній царині: видання української газети, створення п р о с в і т н и ц ь к о г о т о в а р и с т в а «Гали ц ь к о — р у с ь к а матиця», впровад ж е н н я у школах, гімназіях навчання у к р а ї н с ь к о ю мовою, відкриття у Л ь в і в с ь к о м у у н і в е р с и т е т і кафедри руської (української) мови, профе с о р о м якої він став т о щ о . Я. Голо в а ц ь к и й с п о в н е н и й надій на д о с я г н е н н я українцями Галичини н а ц і о н а л ь н о — т е р и т о р і а л ь н о ї автономії і, в майбутньому, с о б о р н о с т і всіх у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь .

3) Цінність наведеного документу як і с т о р и ч н о г о джерела полягає в тому, що він є с в і д ч е н н я м б е з п о с е р е д н ь о г о й а к т и в н о г о у ч а с н и к а п о д і й , л ю д и н и , здатної д а т и о б ‘ є к т и в н у о ц і н к у п о д і ям і я в и щ а м . Поп р и  оразку, революція мала велике значення для у к р а ї н с ь к о го н а ц і о н а л ь н о — в и з в о л ь н о г о руху: набуття у к р а ї н ц я м и д о с в і д у парла м е н т с ь к о ї діяльності, створення культурно-просвітніх установ, які продовжували свою діяльність і після закінчення революці (Галицько-руська митиця до І світової війни), української преси.

Запись опубликована в рубрике Варіант № 4. Добавьте в закладки постоянную ссылку.