Варіант 15

1.  Які воєнні події 1919 р. позначено стрілками на картосхемі?

1919_наступЧА

А Наступ Червоної армії в січні-травні

Б Наступ Добровольчої армії в червні-жовтні

В Наступ Армії УНР та УГА в липні-серпні

Г Перший зимовий похід військ УНР

Правильна відповідь:   А

2.  Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1      Прийняття Верховною Радою України Конституції України   28.06.1996 р.

2     Ухвалення Верховною Радою України Закону України «Про Збройні Сили України»                                                                                                      06.12.1991.р.

3      Вступ України до Ради Європи                                                       1995 р.

4      Обрання Леоніда Кучми Президентом України на перший термін     1994 р.

А 2 3 4 1          Б 2 4 3 1            В 3 4 1 2            Г 4 3 1 2

Правильна відповідь:   Б

3.  Який з плакатів було створено в 1935–1936 рр.?

 

Фото_1935-36

А – входження Західної України до складу УРСР, листопад 1939 р.

 Б – 31 серпня 1935 р. – Стаханов О. (102 т вугілля (норма 7 т)

 В – 1929 – 1932 рр. ліквідація куркульства  як клас

 Г – 1932 р. Дніпрогес (Дніпрельстан)

Правильна відповідь:         Б

 

4.  Які з тверджень характеризують соціально-економічне життя УРСР у другій половині 70-х – на початку 80-х років ХХ ст.?

1 Подолання відмінностей між умовами праці та побуту в селі та місті

2 Швидке зростання міського населення у зв’язку з розвитком індустріальних галузей
3 Оплата праці робітників не враховувала реальні економічні показники, як це було в країнах з ринковою економікою
4 Тривалі заборгованості за виплатами заробітної платні бюджетникам: службовцям, учителям, лікарям тощо
5 Масова трудова еміграція українців в країни Європи, зокрема Італію, Португалію, Грецію

А 1 2          Б 1 5          В 2 3           Г 2 4             Д 3 5              Ж 4 5

Правильна відповідь:        В

5. У яких твердженях іднться про Бориса Патона ?

Б Патон

 1. Створив наукову школу в галузі теоретичної кібернетики; заснований ним Інститут

кібернетики НАН України (1962 р.) сьогодні носить його ім’я (В М Глушков)

2 Під керівництвом цього вченого розроблено найбільший у світі чотиримоторний транспортний літак Ан‑124 «Руслан» (перший рейс відбувся 09.01.1986 р.)(О К  КАнтонов)

3 П’ять десятиліть (від 1962 р. й до сьогодні) очолює Національну академію наук України – вищу наукову установу України

4 Першим у СРСР здійснив протезування мітрального клапана серця (1963 р.), а згодом уперше у світі застосував антитромботичні протези серцевих клапанів

5 В Інституті електрозварювання, який очолив цей учений, у другій половині 1950‑х років винайдено спосіб дводугового швидкісного зварювання труб великого діаметра для магістральних нафто- і газопроводів

А 1 3             Б 1 4             В 2 3             Г 2 5               Д 3 4                Ж 3 5

Правильна відповідь:                     Ж

6.  Коли було ухвалено документ, уривок з якого наведено?

«Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республік (РСФРР), Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР Грузія, Азербайджан і Вірменія) укладають цей союзний договір про об’єднання в одну союзну державу – “Союз Радянських Соціалісти* них Республік”…»

30 грудня 1922 р.

Декларація про утворення Союзу РСР і союзний договір

7.  Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?

«Так прийшла весна 1942 р. Прийшов наказ набирати робочу силу до Німеччини. Старості, коменданту та його прибічникам ніколи, треба  знайти  ворогів,  щоб  не залишити нікого в селі. Були складені списки і розіслані повідомлення,  в  яких говорилося: “Ви повинні виїхати до Німеччини на побудову нової Європи”. На село ніби хмара насунула. Великий жах найшов на людей… Втечеш ти – сім’я постраждає. Та ось почали бігати поліцаї і силоміць загонити до старостату. Плачучи, ішли дівчата, хлопці. Тужили, ніби за мертвими, матері, сестри, рідні»

Остарбайтер. (Ostarbeiter — «східні робітники»)  2,4 млн

Німецький термін для означення осіб, які були вивезені гітлерівцями з східних окупованих територій

 

8.  З відомих вам наслідків реформування сільського господарства за доби «відлиги» запишіть два

  • Примусова впровадження кукурудзи
  • Зменшення кількості продукції присадибних господарств і підвищення цін на продовольство
  • Ліквідація МТС
  • Поліпшення становище селян унаслідок підвіщення закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію

9. Явища та процеси, характерні для соціально-економічного розвиткуу України зат доби «воєнного комунізму» та НЕПу

Спільне

1. Державне регулування економіки

 Відмінне

1. Націоналізаці промисловості                                   1. Часткова денаціоналізація                                                                                                            промисловості (дрібних і середніх)

2. Ліквідаці товарно-грошових відносин                   2. Дозвіл приватної торгівлі

3. Введення торудової повинності                              3. Скачувіння трудової повинності

4. Запровадження продрозкладки                              4. Запровадження єдиного                                                                                                                  сільськогосподарського податку

10.  Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

З інтерв’ю Августина Волошина кореспонденту чеської газети

«Так, справді, всі три народи – чехи, словаки й українці – є по мові близькі та без більших труднощів можемо порозумітися. Відносно цього пригадую собі одну цікаву подію з року 1919, яка стверджує нашу мовну спорідненість. Президент Масарик не міг вийти з дива, як ми взаємно розуміємося, навіть підозрював мене, що я говорю теж і по-чеськи. Була це, однак, наша українська мова, якою говорить насе­лення Карпатської України. Що нас, крім цього, ще зв’язує? Двадцяти­ліття спільного державницького життя мусило залишити якісь сліди. Тільки сліпі та несправедливі не можуть видіти тих зв’язків нашого приятельства та взаємності. Ми, українці, тільки вискали цим, це доказує наше шкільництво та різні освітні корпорації. Але є тут, крім цього, ще інша реальна підстава нашої взаємності, а це федеративний лад нашої держави. Нас зв’язує географічна конфі­гурація, спільна західна культура, господарські зв’язки, і само собою розуміється, що і слов’янство. Погоджуюся з тим, що наша федера­ція є пробним каменем практичного, справедливого співжиття слов’янських народів. Я є переконаний, що ми цей іспит видержимо і дамо так приклад для інших. Нашу взаємність у республіці я харак­теризував би ще так: ми зжилися, це я сам відчуваю, я в Празі завжди дома, як між своїми. Я міг би навести багато доказів щодо доброї волі чехів, були і є й досі зносини справді братерські… І в наступному році буде мати влада Карпатської України повні руки праці. На політичному горизонті наближаються соймові вибо­ри. Будуть проведені за п’ять місяців, як то закон приписує, я є переконаний, що українська національна думка вийде з виборів пере­можною – побідительницею, сойм буде мати українську більшість. Покладаємося теж і на чехів. Гарний початок співпраці українців і чехів у Карпатській Україні зробили недавно обидві народні ради -чеська і українська. їхні функціонери багато дечого об’яснили, дого­ворилися на співпраці, і це може бути добрим підкладем для даль­шої співпраці обидвох народів. У шкільництві потребуємо багато шкіл та класів, будемо наше шкільництво поширювати, народ це добре розуміє, дві депутації передучера тут просили владу, щоб зорганізувала дві горожанські школи на селі. Український Універси­тет хочемо перенести з Праги до Хуста. Признаємо, що Україн­ський Університет багато виконав у Празі, але ліпше його мати в серці народу… Будуємо нову Карпатську Україну та її головне місто, яким правд подібно буде Хуст, Ведемо вже переговори про побудування біля cmа помешкань для державних службовців. На просторі між Замково горою і залізничним двірцем побудуємо нову урядничу дільницю, най хустське Ґалаґо. Побудуємо там палац уряду, університет, катедралю, домівки для студентів, музей, український народний теат.  Буде це модерна дільниця з широкими вулицями. У наступному році, з весни розпочнемо будувати залізничну лінію впродовж Карпатської України через Перечин, Сваляву до Хуста. Рахуємо при тому h чеський капітал і чеські технічні сили. Правда, зголошується чужий капітал. Будемо підпирати туристичний рух, а це нас и більше зблизить із Заходом і з Чехією. Український народ є релігійний, і будемо його виховувати у вірі в Бога. З щирого серця бажаю державі чехів, словаків і українців, щоб у новім році всебічно закріп ла свою внутрішню структуру. Я вірую в її добру господарську, культурну й соціальну будучність. Що переказую чехам на Заході? Ще між ними й українцями настали найбільші приятельські зносини»

Відповідь:

   Августин Іванович Волошин (1874 – 1945 рр.)— український політичний, культурний, релігійний діяч Закарпаття, греко-католицький священик. 28 жовтня 1938 р. – 15 березня 1939 р. прем’єр-міністр автономного уряду Карпатської України.  15 березня – 18 березня 1939 р. став президентом  цієї держави

     У документі йдеться про утворення автономії в 1938 р. у складі Чехословаччини. Автор настроєний оптимістично. Незважаючи на міжнародне положення (розчленування Чехословаччини), він сподівається на краще, будує райдужні плани розбудови нової столиці — Хуста замість втраченого Ужгорода. Автор із приязню ставиться до словаків і чехів, позитивно згадує свою зустріч з президентом Масариком. А. Волошину вдалося багато: навіть проголосити незалежну державу і створити збройні сили. Але встояти проти угорської армії, незважаючи на героїчний опір, незалежна Карпатська Україна не змогла.

         Джерело свідчить, що навіть за вкрай несприятливих обставин не слід втрачати оптимізму, можна досягти значних успіхів у розбудові держави

Запись опубликована в рубрике Варіант 15. Добавьте в закладки постоянную ссылку.