Варіант № 14

1.  Укажіть, якої історичної інформації стосуються стрілки на карті

Татарська_навала

А Походів перших князів Київської держави для збору данини з під владних племен

Б Напрямків походів князя Володимира Мономаха проти половців

В Першого походу монголів на українські землі

Г Напрямків просування монгольських орд хана Батия

Правильна  відповідь:          Г

2. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій

1 Спорудження залізничної лінії Перемишль-Львів                                  (1861 р.)

2 Створення першого в Україні синдикату цукрозаводчиків                 (1886 р.)

3 Спорудження залізничної лінії Одеса-Балта                                            (1866 р.)

4 Будівництво Яхненками-Симиренками першого цукрового заводу     (1850-х рр.)

(1824 р. – Понятовський – цукровий завод)

А 2, 3, 1, 4           Б 2, 4, 1, З             В 3, 2, 4, 1            Г 4, 1, 3, 2

Правильна відповідь:   Г

3.  Яка з архітектурних пам’яток збудована в стилі українського козацького бароко ?

А — Покровська церква-фортеця в с. Сутківцях (У 1476 році фортецю перебудовано під цнркву)

Б — Елемент паркового пейзажу (наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст.)

В Георгіївська церква Видубицького монастиря в Києві (1696 – 1701 рр.)

Г Успенський собор у Володимирі. 1161 Реконструкція

А            Б                В                Г

Правильна  відповідь:          В

4.  Коли відбулися події, наведені в уривку з твору Костянтина Багрянородного?

«Увійшла сама княгиня зі своїми родичками й вибраними служницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна за другою… Після них увійшли посли й представники князів руських… Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми, й покликано було княгиню із зали, й, за запрошенням імператора сівши, говорила з ним про що хотіла».

А У середині X ст.  ( 955 – 957 рр. візит княгині Ользі до Царгорода)

Б На початку XI ст.

В У середині XI ст.

Г Наприкінці XI ст.

Правильна  відповідь:          А

5.  Що з переліченого стосується першого етапу українського національного відродження?

А   Заснування перших українських громад у Петербурзі та Києві       (1859, 1861 рр.)

Б Наукова діяльність Південно-Західного відділення Російського географічного товариства                                                                                                        (1873 – 1876 рр.)

В Діяльність «Руської трійці» та вихід друком «Русалки Дністрової» (1832 – 1837 рр.)

Г Видання трактату Юліана Бачинського «Україна irredenta»                (1895 р.)

Правильна  відповідь:          В

6.   Які твердження можуть бути застосовані для характеристики соціально-економічного становища українських земель у складі Російської імперії в першій половині XIX ст.?

1      Широке застосування найманої праці в сільському господарстві

2      Посилення визиску селянства,  наростання антикріпосницьких виступів

3      Зростання кількості промислових підприємств та чисельності міського населення

4      Відсутність великого поміщицького землеволодіння та аграрного перенаселення

5      Формування промислової спеціалізації регіонів, завершення про­мислового перевороту

А 1, 5               Б 2, З                  В 2, 4                      Г 3, 5

 Правильна  відповідь:          Б

7.    У яких твердженнях ідеться про Петра Дорошенка?     

  П Дорошенко

1 Склав гетьманські повноваження в розпалі народного обурення через спустошення України турецько-татарською та польською арміями    (1676 р.)

2 Завдав війську московського царя поразки під Конотопом, але через невдоволення козацтва зрікся булави на користь Юрася Хмельницького    (Іван Виговський, 1659 р.)

3 Прагнучи вибороти козацькій Україні незалежність, прийняв турецький протекторат         (1668-1669 рр.)

4 Йому належить вислів: «Бог дав мені, що я є одновладцем і самодержцем руським… Виб’ю з лядської неволі ввесь руський народ…»      (Б. Хмельницький, 1648 р.)

5 Головну мету власної діяльності вбачав у зміцненні своєї влади на Лівобережжі та об’єднанні українських земель                                    (І. Самойлович, І. Мазепа)

А 1,3              Б 2, З          В 2, 4          Г 1, 5

Правильна  відпоідь:             А

8.  Про яку подію йдеться в уривку з історичного джерела?

«Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств, як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, королеву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами… Нарешті, згаданий князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».

1385 р.  Кревська унія

(Шлюбна унія між великим князем Литовським и королевою Польщі Ядвігою)

9.   З відомих вам наслідків Люблінської унії 1569 р. запишіть два

  • Об’єднана Польсько-Литовська держава – Річ Посполита
  • Майже всі українські землі  увійшли до складу королівства Польського
  • Початок полонізації та покатоличення

10.   Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку

З таємного листа шефа жандармів графа А. Орлова

«Недавно виявлено, що молоді освічені люди в Києві, майже всі уродженці Малоросії, утворили Українсько-Слов’янське товариство Св. Кирила і Мефодія. Засновниками товариства були: колезький секретар Гулак, ад’ютант Костомаров і кандидат Білозерський, але з ними зближалася й інша молодь, яка здебільшого вчилася в університеті Св. Володимира. Товариство ставило собі за мету приєднання до Росії іноземних слов’янських племен, а засобами до цього воно вважало піднесення слов’янських племен до поваги власної їх народності, знищення ворожнечі і встановлення згоди між ними, схиляння їх до сповідання однієї православної віри, відкриття училищ і видання книг для простого народу. Причетні до справи про Українсько-Слов’янське товариство були, власне, українофілами. Всі вони у своїх  листах, а художник Шевченко, колишній вчитель Куліш і Костомаров навіть у надрукованих ними творах зображали неправильно справжнє становище України, яка ніби перебувала в тяжкому становищі, захоплено говорили про колишню Малоросію, надаючи їй надзвичайно великого значення; історію цього краю подавали мало не визначнішою за всі історії, наїзди гайдамаків описували як рицарства, наводили приклади колишньої вольниці, натякаючи, що дух свободи не охолов і досі таїться серед малоросіян. Вірші Шевченка на малоросійській мові, особливо рукописні: «Сон», «Послання до мертвих і живих», «Три душі» та інші, одні пасквільного і величезною мірою зухвалого, а інші прямо підбурливого змісту. За височайшою затвердженою ухвалою зі справи про Українсько-Слов’янське товариство винуваті засуджені до суворого покарання…».

Відповідь:  

1846-1847 рр.  — діяльність Кирило-Мефодіївського братства

1) Наведений документ є уривком із листа шефа жандармів А. Орлова царю Миколі І про результати слідства над членами Кирило-Мефодіївського товариства, що тривало протягом березня-травня 1847 р.

2) Члени Кирило-Мефодіївського братства висунули ідею створення української держави як складової слов’янської федерації. Тому їх діяльність була визнана небезпечною для існуючого ладу. А. Орлов повідомляє царя про суворе покарання членів товариства.

3) Цінність наведеного джерела в тому, що він належить безпосередньому й активному учаснику подій. Документ є звинувачувальним актом царському урядові, який проводив політику національного гноблення народів Російської імперії. Кириломефодіївці вперше сформулювали українську національну ідею, розробили широку політичну програму національно-визвольного руху. Вони започаткували перехід від культурницького до політичного етапу боротьби за відродження української державності.

Запись опубликована в рубрике Варіант № 14. Добавьте в закладки постоянную ссылку.