Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – початок 80-х рр. ХХ ст.) «Застій»

УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (сер. 60-х – поч. 80-х рр. ХХ ст.) «ЗАСТІЙ»

Етапи_СРСР

Загальна характеристика періоду:

 • — поворот від лібералізації до консерватизму в усіх сферах життя;
 • — відмова від критики культу особи;
 • — зростання корупції, хабарництва, бюрократизму (засиллю чиновників);
 • «застій»;
 • — всевладдя «номенклатури»;
 • неосталінізм.
Етапи Роки Характеристика
І 1965–1970 рр.

Спроба проведення економічних реформ, які малим б впорядкувати економіку СРСР після “реформаторської гарячки” хрущовського періоду (реформи Косигіна).

ІІ 1970–1982 рр.

Наростання кризи, «консервація» існуючої в СРСР системи

ІІІ 1982–1985 рр.

Зміни у партійному керівництві. Усвідомлення кризового стану радянського суспільства.

Консерватизм – прихильність традиційним цінностям, стабільності, несприйняття радикальних реформ та перетворень.

«Застій» — період правління Л.Брежнєва (1964 – 1982 рр.), який характеризувався політикою, що заперечувала будь-які спроби оновлення суспільства, консервувала існуючий режим, наслідком чого стало наростання кризи радянського ладу.

Номенклатура – панівна партійна еліта в СРСР, що цілком контролювала всі сфери життя суспільства.

Неосталінізм – часткова реанімація сталінської командно-адміністративної системи.

У жовтні 1964 р. першим секретарем (з 1966 р. генеральним секретарем)  ЦК КПРС стає Л.Брежнєв.

Комуністичну партію України в брежнєвський період очолювали два лідери, які обстоювали різні моделі розвитку республіки:

 • П. Шелест (1963—1972) — автономізаційну,

Фото_Шелест

Шелест Петро Юхимович (1908-1996) – радянський державний і комуністичний діяч. З 1940 – на партійній роботі. Учасник змови, внаслідок якої було усунено від влади М.Хрущова. У 1963-1972 – перший секретар ЦК КПУ. У 1972 підданий критиці за книгу «Україна наша Радянська». Переведений на роботу в Москву. В 1972-1973 – заступник Голови Ради Міністрів СРСР. Член президії, політбюро ЦК КПРС в 1964-1973. Герой Соціалістичної Праці (1967).

                                                                                               
Позитивні риси Негативні риси
Підтримка реформ М. Хрущова на поча­тковому етапі.Виступ за розширення прав УРСР у внутрішній та зовнішній економічній політиці.

Підтримка поміркованої українізації (переведення вищої школи на українсь­ку мову викладання, спроба українізу­вати управлінський апарат тощо). Видання книги «Україно наша радян­ська» з екскурсом у героїчне минуле країни

Участь в усуненні М. Хрущова від влади.Засудження політики  lесталінізації.Участь у боротьбі з дисидентсь­ким рухом.

Активна підтримка збройної інтервенції військ Варшавського Договору в Чехо-Словаччину (серпень 1968 p.).

Авторитарний стиль керівництва

Звільнення П. Шелеста в травні 1972 р. з посади й усунення з України под приводом переведення на інше місце, а згодом — відправлення на пенсію

 • В. Щербицький (1972—1989) — централістську, тобто орієнтовану на центр (Москву).

 Фото_Щербицкий

Щербицький Володимир Васильович (1918-1990) – комуністичний і державний діяч УРСР. З 1946 – на партійній роботі в Україні. У 1961-1963 та 1965-1972 – Голова Ради Міністрів УРСР. З 1961 – член ЦК КПРС. У 1972-1989 – перший секретар ЦК КПУ. Лауреат Ленінської премії (1982). Двічі Герой Соціалістичної Праці (1974, 1977).

«Проімперська» політика В. Щербицького (1918-1990рр.) — першого секретаря ЦК КПУ (1972 – 1989 рp.)

 • Жорстка централізація, підпо­рядкованість республіки центру
 • Посилення русифікації (прове­дення всіх державних і партій­них заходів російською
 • Підбір кадрів за принципом осо­бистої відданості («люди Щерби­цького»:                    В. Маланчук — секретар ЦК КПУ з ідеології, О. Ляшко — Голова Ради Міністрів УРСР, В. Федорчук — голова КДБ УРСР та ін.)
 • Нещадна боротьба з будь-яким проявом інакомислення

Застій

 

Застій2

Застій3

 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

 Після усунення Хрущова суть консервативного курсу нового керівництва визначається одним словом — «стабілізація», яке стало своєрідним символом брежнєвської епохи.

 Реформа голови Ради Міністрів СРСР О.Косигіна (косигінська економічна реформа)

 Проголошення у вересні 1965 р. на пленумі ЦК КПРС економічної реформи. Суть нових підходів полягала у:

 • — розширенні самостійності підприємств, переведення їх на госпрозрахунок;

 Госпрозрахунок (господарський розрахунок) – система економічних відносин, за якої підприємства одержують певну самостійність, відшкодовують витрати на виробництво продукції своїми доходами, розпоряджаються прибутком, матеріально стимулюють якісну працю робітників; поєднує централізоване керівництво з певною господарською самостійністю підприємств.

 • — посиленні прямих договірних зв’язків між підприємствами;
 • — встановленні економічно обґрунтованих цін;
 • — матеріальному стимулюванні трудових колективів залежно від результатів їхньої праці;
 • — оцінці діяльності підприємств такими «капіталістичними» показниками, як рентабельність і прибуток.

 Економісти називали восьму п’ятирічку «золотою», стверджуючи, що «період 1966-1970 pp. був найкращим за останні 30 років.

Основне протиріччя реформи 1965 р. полягає в намаганні владних структур водночас інтенсифікувати два взаємовиключні процеси: посилити централізм в економіці та задіяти ринкові економічні регулятори (рентабельність, прибуток тощо).

Відновлення централізму, що розпочалося одразу ж після проголошення реформи, призвело до створення 40 союзних міністерств і відомств, які знову взяли під контроль 90% підприємств УРСР.

Наростаюча бюрократизація економіки, фактичне збереження авторитаризму в політиці, поява нового культу — «культу сірості» в управлінні державою призвели до появи і поглиблення кризових явищ у народному господарстві Радянського Союзу і України.

 Командно-адміністративна система не змогла пристосуватися до вимог та змін, продиктованих НТР, що, поряд з іншими факторами, стало однією з головних причин затухаючого, диспропорційного економічного розвитку.

Після незначних позитивних результатів косигінської реформи в соціально-економічному житті СРСР та УРСР посилилися негативні тенденції:

 • Наростаюче домінування зрівнялівки в оплаті праці.
 • Криза організації праці.
 • Висока інтенсивність використання матеріальних, людських та фінансових ресурсів України в межах загальносоюзного господарського комплексу.
 • Деформована структура розміщення продуктивних сил (переважання промисловості групи «А»).
 • Катастрофічна екологічна ситуація.
 • Значна зношеність основних виробничих фондів.
 • Хронічне відставання за принциповими економічними показниками. За період від 1960 р. до 1985 р. Україна  за темпами зростання загального обсягу продукції промисловості посідала 13 місце в СРСР.
 • Уповільнення темпів зростання реальних доходів населення.
 • Збереження і поглиблення відставання від країн Заходу щодо рівня споживання на душу населення.
 • Загострення житлової проблеми.
 • Зниження рівня охорони здоров’я.
 • Несприятлива демографічна ситуація (зниження приросту населення).

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК

Курс на «стабілізацію», а надалі — консервацію існуючого режиму особливо посилився після серпневого втручання СРСР у внутрішні справи Чехословаччини 1968 р.

Характерними рисами реалізації цього курсу були:

 • Підміна справжнього народовладдя формальним  представництвом трудівників у радах, обмеження їхньої  реальної влади.
 • Зростання масштабів бюрократичного апарату, узурпація значної частини законодавчих функцій виконавчою владою.
 • Зведення нанівець самостійності громадських організацій, їхнє фактичне одержавлення.
 • Перетворення КПРС на стрижень державної структури і зосередження у її руках усієї повноти влади.

1972 р. – запровадження обов’язкової середньої освіти.

КОНСТИТУЦІЯ УРСР 1978 р.

7 жовтня 1977 р. – прийняття нової Конституції СРСР.

20 квітня 1978 р. – прийняття нової Конституції УРСР.

Основні положення нової Конституції УРСР:

 • УРСР – суверенна держава у добровільному союзі радянських республік;
 • УРСР зберігає за собою право вільного виходу з СРСР (механізм реалізації цього права не обговорювався);
 • — в УРСР побудоване «розвинуте соціалістичне суспільство», в якому створені могутні продуктивні сили, неухильно підвищується добробут і культура народу;
 • — влада в УРСР належить народу, який здійснює її через народних депутатів;
 • керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи є КПРС (6 стаття);
 • — економіка УРСР є складовою частиною єдиного народногосподарського комплексу СРСР;
 • — гарантія прав (на працю, житло, безкоштовну освіту, медицину тощо) і свобод (слова, зборів, віросповідання…).

Конституція 1978 р. закріплювала підлегле становище УРСР, чимало її статей мали декларативний характер і не відповідали реаліям суспільного життя.

ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ

Дисидентство (незгодні) — виступ проти існуючого державного ладу чи загальноприйнятих норм певної країни, протистояння офіційній ідеології та політиці; відступництво від учення панівної церкви.

ДисиденствоДисиденство2

 Причини активізації дисидентського руху в другій половині 60-х – на початку 70-х рр.:

 •  — інтервенція радянських військ у Чехословаччину в 1968 р., яка викликала хвилю протестів;
 • нарада з безпеки та співробітництва в Європі в 1975 р., на якій керівники Радянського Союзу підписали Гельсінський акт, що передбачав гарантію громадських прав і свобод на територіях країн-учасниць наради;
 • — ігнорування конституційних прав людини в СРСР;
 • — репресії проти інакомислячих;
 • — видання у Львові В.Чорноволом самвидавничого журналу «Український вісник» (1970 р.).

Самвидав – у СРСР неофіційне копіювання і розповсюдження творів, не схвалених радянським режимом.

Форми діяльності дисидентів:

 • — створення підпільних і легальних груп та організацій;
 • — розповсюдження нелегальних видань («самвидав»);
 • — порушення національної проблеми на різних наукових конференціях;
 • — організація Шевченківських свят, вечорів пам’яті Лесі України, Івана Франка тощо;
 • — створення гуртків вивчення вітчизняної історії, клубів творчої молоді;
 • — організація мітингів протесту, демонстрацій, пікетувань;
 • — надсилання письмових заяв («відкритих листів») до вищих органів влади в СРСР та УРСР, до міжнародних організацій.

Форми репресій проти дисидентів:

 • — залякування (спеціальні «бесіди» в органах КДБ, організація різноманітних «кампаній» у пресі);
 • — застосування адміністративних санкцій (догани, звільнення з роботи);
 • — арешти та ув’язнення;
 • — ізоляція у психічних лікарнях.

Дисиденство3

Видатні представники українського дисидентського руху:

М.Горинь, В.Марченко, В.Стус, Л.Лук’яненко, В.Чорновіл, М.Руденко, І.Світличний, С.Хмара, В.Лісовий…

Основні напрямки дисидентського руху в Україні

1. Правозахисне (демократичне) дисидентство, репрезентоване в Росії А.Сахаровим, О.Солженициним…, а в УРСР — Українською Гельсінською Групою (УГГ), тобто групою сприяння  виконанню Гельсінських угод щодо прав людини, які були підписані СРСР 1975 р.

 • — УГГ була утворена в листопаді 1976 р. в Києві.
 • — Її очолив письменник М. Руденко. До складу входили О.Бердник, генералП.Григоренко, Л.Лук’яненко, І.Кандиба, М.Маринович та інші, всього 37 осіб.
 • — Підтримувала зв’язок з московськими правозахисниками А.Сахаровим, Ю.Орловим та ін.

Завдання: ознайомлювати українське суспільство з Декларацією прав людини ООН, збирати докази порушення владою прав людини, національних прав в Україні, домагатися безпосереднього контакту України з іншими країнами, акредитації в республіці представників закордонної преси, вільного обміну інформацією та ідеями.

До 1980 р. майже три чверті Української Гельсінської групи отримали терміни ув’язнення від 10 до 15 років. Решті  дозволено було емігрувати.

2. Релігійне дисидентство, що мало на меті боротьбу за фактичне, а не декларативне визнання свободи совісті. В Україні воно вело боротьбу за відновлення українських греко-католицької та автокефальної православної церков, за свободу діяльності протестантських сект. Найяскравішими представниками цієї течії були Г.Вінс, І.Гель, В.Романюк, Й.Тереля.

3. Національно орієнтоване дисидентство, яке рішуче засуджувало шовінізм, імперську політику центру, форсовану русифікацію, виступало на захист прав і свобод усіх народів та їхню співпрацю в боротьбі за умови життя, гідні цивілізованого світу. До цього напряму належать І. Дзюба, С.Караванський, В.Мороз, В.Чорновіл та ін.

Ідеологічний спектр дисидентського руху в Україні був надзвичайно широким:  від марксистської платформи (П.Григоренко) до націонал-комуністичної (І. Дзюба), а від неї — аж до платформи, близької інтегральному націоналізму Д. Донцова та  ідеології ОУН (В. Мороз).

 Репресії влади проти українського дисидентського руху

У вересні 1965 р. Україною прокотилася перша хвиля арештів проти дисидентів: у Києві, Одесі, Феодосії, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку. Жертвами репресій стали діячі української культури, студенти, робітники. Серед них І. Світличний, М. Горинь,  М. Озерний, Я. Гаврич, Б. Горинь, М. Осадчий, О. Мартиненко та ін.

 Численні арешти викликали протести. 4 вересня 1965 р. було влаштовано маніфестацію проти репресій у Київському кінотеатрі «Україна». У цій акції брали участь І. Дзюба, В. Стус, В. Чорновіл та ін.

 У грудні 1965 p. І. Дзюба надіслав лист на ім’я першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста та Голови Ради Міністрів УРСР В. Щербицького з протестом проти арештів, до якого додав роботу «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Проте це не зупинило репресій.

 У 1966 р. над 20 заарештованими відбулися політичні процеси. Такі дії офіційних властей зумовили публікацію за кордоном 1967 р. документальної збірки В.Чорновола «Лихо з розуму». В.Чорновола було засуджено на три роки.

 Навесні 1968 р. 139 українських діячів науки, літератури та мистецтва звернулися з листом до Л.Брежнєва, О. Косигіна, М.Підгорного, у якому висловлювали рішучий протест проти арештів в Україні та утисків української культури.

 У 1970 р. починається нова хвиля репресій (червень 1970 р. — другий арешт В.Мороза та 30 його однодумців), яка набирає особливої сили на початку 1972 р. У цей час заарештовані Є.Сверстюк, І.Світличний, В.Чорновіл, І.Дзюба, В.Стус (помер у в’язниці 1985 р.), І.Калинець та ін. Свою роль у цих драматичних подіях відіграло засідання Політбюро ЦК КПРС, що відбулося 30 грудня 1971 p., на якому було вирішено провести всесоюзну кампанію щодо ліквідації дисидентського руху і самвидаву. Ця акція дістала оперативне число «24».

Українська Гельсінська Група

УГС

СТРУКТУРНА КРИЗА РАДЯНСЬКОЇ МОДЕЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Економічна криза:

– дефіцит товарів;– відмова або повільне запровадження нових технологій;– невисока якість більшості товарів;– продовольча криза; хронічна криза сільського господарства;– прихована інфляція (зростання цін при незмінних розмірах заробітної плати);– переважно екстенсивний шлях розвитку економіки;– висока затратність виробництва, енергоємність і матеріалоємність продукції.

Політична криза:– воєнні авантюри і нездатність вийти з них (Афганістан, Ефіопія, Ангола тощо);– нездатність вищого керівництва реагувати на нові тенденції розвитку світу. «Старіння» керівництва;– недієздатність законодавчих органів;– втрата динамічності в розвитку радянської моделі і, відповідно, її привабливості для інших країн;– корупція у вищих ешелонах влади: хабарництво, криміналізація, просування по службовій драбині за принципом знайомства, родинних зв’язків, особистої відданості;– посилення репресій проти інакомислячих.

Ідеологічна криза:– розчарування у правильності обраного шляху розвитку (побудова комунізму);– розходження між ідеологічними догмами і реаліями життя;– усвідомлення нереальності досягнення мети побудови комунізму;– зростання дисидентського руху і настроїв у суспільстві;– посилення ідеологічного тиску на суспільство.

Екологічна криза:– бездумна експлуатація природних ресурсів;– відсутність наукового обґрунтування у розміщенні виробничих потужностей;– руйнування природного середовища, придатного для життя людей (забруднення водоймищ, атмосфери тощо);– поступова деградація нації (генетичні зміни, зростання дитячих захворювань і народжуваності нездорових дітей, скорочення народжуваності, зростання числа хронічних захворювань тощо).

ТЕСТИ

Варіант І

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1.Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується  поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних  енергоблоків,  продукувалося  близько 40% усієї  радянської  сталі, 34% вугілля, 51% чавуну.  …частка  промисловості,  що  працювала  на  споживчий  ринок,  становила 29%, тоді  як  у  розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше».

А)  посилення економічної самостійності

Б)  деформованість структури економіки

В)  зростання конкурентоспроможності продукції

Г) зниження матеріало- та енергомісткості виробництва

2.Які явища були характерні для  суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-х років? 

1.  Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи задоволення  особистих потреб.

2.  Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту.

3.  Прискорення темпів зростання реальних доходів населення.

А)  1, 3        Б)  1, 2          В)  2, 3           Г)  1, 2, 3

3.Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку:  «відлига – застій – дисидентство – перебудова»? 

А)  відлига           Б)  застій             В)  дисидентство          Г)  перебудова

4.Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з 

 А)  подіями «Празької весни».

Б)  інтервенцією радянських військ до Афганістану.

В)  ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини.

Г)  проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

5.Які цілі діяльності Української Гельсінської групи? 

1.  Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні.

2.  Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні.

3.  Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини.

А)  1, 2          Б)  2, 3           В)  1, 3          Г)  1, 2, 3

6.Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій  половині 1980-х років? 

А)  Мирний, ненасильницький характер боротьби.

Б)  Поширення руху лише в західних областях України.

В)  Домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою.

Г)  Координація масових антиурядових акцій із московськими групами.

7.Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація 

А)  «…про  порушення  свободи  слова,  судові  і  позасудові  репресії  в  Україні,  становище  українських політв’язнів у тюрмах і таборах…»

Б)  «про  проблеми  та  досягнення  передової  української  радянської  науки,  її  роль  у  піднесенні розвитку народного господарства республіки…»

В)  «…про  здобутки  й  перспективи  радянської  економіки,  роль  Комуністичної  партії  Радянського Союзу в покращенні добробуту радянських людей…»

Г)  «…про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне розкріпачення, роль  СРСР у зміцненні миру у всьому світі…»

8.Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи 

А)  реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР.

Б)  ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя в Україні.

В)  ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні.

Г)  здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах.

9.Визначте, яка п’ятирічка мала найкращі темпи приросту виробництва й була названа «золотою»:

А) VІІ                   Б) VІІІ                 В) ІХ                  Г) Х

10.Оберіть відомого українського поета-дисидента, який помер у 1985 р. у російській в’язниці:

А) В.Стус         Б) І.Драч          В) І.Світличний        Г) В.Симоненко

11.Вкажіть керівника Української Гельсінської групи в 1976 р.:

А) П.Григоренко            Б) В.Чорновіл              В) М.Вінграновський               Г) М.Руденко

12.Вкажіть керівника, який найдовше очолював СРСР

А) Й.Сталін               Б) М.Хрущов                 В) Л.Брежнєв                Г) М.Горбачов

13.Особливість розвитку освіти України середини 1960 – початку 1980-х рр. – це 

А)  збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання.

Б)  завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти.

В)  поява навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колегіумів.

Г)  переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу.

 Завдання на встановлення відповідності.

14.Установіть відповідність:

1. виступ відомих дисидентів в кінотеатрі «Україна» з протестами проти арештів

2. арешт членів Української Гельсінської групи

3. прийняття нової Конституції УРСР

4. обрання першим секретарем ЦК КПУ В.Щербицького

А) 4 вересня 1965 р.    Б) 5 лютого 1977 р.     В) 20 квітня 1978 р.     Г) 25 травня 1972 р.

 Завдання на встановлення правильної послідовності.

15.Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах. 

А)  «Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до  православ’я, підтримати священиків, які переходять від  уніатства до православної віри…»

Б)  «Засідання рекомендує, щоб Українська РСР та Білоруська  РСР були запрошені стати членами-засновниками  пропонованої Міжнародної Організації…»

В)  «Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення  світової громадськості з фактами порушень на терені України  Загальної Декларації прав людини…»

Г)  «…ліквідувати Українську Раду народного господарства.  Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного  господарства економічних районів УРСР…»

 16.Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950 – 1970-х років. 

А)  Виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ  особи та його наслідки».

Б)  Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

В)  Утворення Української громадської групи сприяння виконанню  Гельсінських угод.

Г)  Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської  спілки – Л. Лук’яненком, І. Кандибою та іншими.

17. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А) звільнення з посади першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста

Б) початок УІІІ п’ятирічки

В) прихід до влади в СРСР Л.Брежнєва

Г) утворення Української Гельсінської групи

18.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А) виступи дисидентів в кінотеатрі «Україна» з протестами проти хвилі арештів

Б) прийняття нової Конституції УРСР

В) обрання першим секретарем ЦК КПУ В.Щербицького

Г) протест 139 діячів української культури проти арештів та утисків в Україні

19.Розташуйте події у хронологічній послідовності.

А) підписання СРСР у Гельсінкі угоди про дотримання прав людини

Б) друга хвиля арештів дисидентів (В.Чорновола, Є.Сверстюка, І.Дзюби, В.Стуса)

В) початок реформування економіки (косигінські реформи)

Г) перша хвиля арештів дисидентів (І.Світличного, В.Мороза та ін.)

 Завдання з вибором трьох правильних відповідей

 20.Вкажіть характеристики діяльності радянських дисидентів:

1. критика недоліків радянської системи

2. депутатська недоторканість

3. регулярні виїзди за кордон

4. постійні переслідування з боку владних структур

5. відстоювання прав людини

6. підготовка до збройного повстання

21.Вкажіть ознаки періоду «застою»:

1. відмова від реформування суспільно-політичного та економічного ладів

2. збереження стабільності в державі

3. масові розстріли політв’язнів

4. ліквідація відмінностей між рівнем життя партійної номенклатури та пересічних громадян

5. придушення будь-яких проявів інакодумства

6. офіційна заборона використання української мови в державних установах

 22.Вкажіть тенденції, які спостерігалися в період перебування на посаді першого секретаря ЦК КПУ В.Щербицького:

1. погіршення добробуту населення

2. поглиблення кризових явищ в економіці

3. затримки у виплаті заробітної плати

4. погіршення екологічної ситуації

5. знецінення вкладів населення в ощадбанку СРСР

6. посилення русифікації

 23.Оберіть явища, які характеризують правління Л.Брежнєва в СРСР:

1. примусове насадження кукурудзи

2. передача Криму Україні

3. введення радянських військ до Афганістану

4. стагнаційні процеси в економіці

5. виникнення гострої продовольчої кризи

6. відставання СРСР у науково-технічному розвитку від західних держав

 Варіант ІІ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено

А) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.

Б) збільшенням фінансування культури та народної творчості.

В) долученням до європейської та світової культурної спадщини.

Г) поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен.

 2. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 — першій половині 1980-х років?

А) мирний, ненасильницький характер боротьби

Б) поширення руху лише в західних областях України

В) координація масових антиурядових акцій з московськими групами

Г) домінування релігійної течії, її підтримка з боку православної церкви

 3. Яка особливість економічного розвитку України 1970 — початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. …частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50-60% і більше».

А) посилення економічної самостійності

Б) деформованість структури економіки

В) зростання конкурентоспроможності продукції

Г) зниження матеріало- та енергомісткості виробництва

 1. Особливість розвитку освіти України середини 1960 – початку 1980-х рр. – це

А збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання.

Б завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти.

В поява навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колегіумів.

Г переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу.

 1. На чию адресу були висунуті такі звинувачення?

«Ця «праця» має явний антирадянський характер… в ній зводиться наклеп на національну політику КПРС, робиться спроба… розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творів класиків марксизму-ленінізму з національного питання».

А В. Стуса          Б І. Дзюби          В О. Гончара            Г Л. Костенко

 1. Якого твору О. Гончара стосуються цитовані нижче звинувачення?

«…товариш Гончар, зрілий майстер художнього слова, автор відомих творів «Прапороносці», «Людина і зброя», в своєму новому романі… як в кривому дзеркалі змалював працю, побут та духовний світ металургів і колгоспників Подніпров’я, провівши ворожий водорозділ між керівниками та масами».

А «Тронка»          Б «Таврія»          В «Собор»           Г «Берег любові»

 1. Які явища були характерні для суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-х років?

1. Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи задоволення особистих потреб.

2. Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту.

3. Прискорення темпів зростання реальних доходів населення.

А 1, 3           Б 1, 2          В 2, 3          Г 1, 2, 3

 8. Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку:

«відлига – застій – дисидентство – перебудова»?

А відлига           Б застій          В дисидентство         Г перебудова

 9. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з

А подіями «Празької весни».

Б інтервенцією радянських військ до Афганістану.

В ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини.

Г проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

 1. Які цілі діяльності Української Гельсінської групи?

1. Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні.

2. Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні.

3. Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини.

А 1, 2          Б 2, 3          В 1, 3          Г 1, 2, 3

 1. Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація

А «…про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні, становище українських політв’язнів у тюрмах і таборах…»

Б «про проблеми та досягнення передової української радянської науки, її роль у піднесенні розвитку народного господарства республіки…»

В «…про здобутки й перспективи радянської економіки, роль Комуністичної партії Радянського Союзу в покращенні добробуту радянських людей…»

Г «…про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне розкріпачення, роль СРСР у зміцненні миру у всьому світі…»

 1. Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи

А реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР.

Б ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя в Україні.

В ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні.

Г здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах.

 1. Леонід Осика, Юрій Іллєнко, Іван Миколайчук здійснили вагомий внесок у розвиток

А монументального мистецтва.                          Б театрального мистецтва.

В музичного мистецтва.                                       Г кіномистецтва.

 14. Позначте мету вступу Української РСР до Ради Економічної Взаємодопомоги 1962 року:

 А надання економічної допомоги країнам, які щойно звільнилися від колоніального гніту;

Б сприяння перебудові економік соціалістичних країн на ринкових засадах;

В надання капіталістичним країнам допомоги у перебудові економіки на соціалістичний лад;

Г розвиток економічного співробітництва та інтеграції з соціалістичними країнами.

 1. Укажіть риси, притаманні розвиткові народного господарства УРСР упродовж 1970—1980-х років:

І бюрократизація управління, домінування командно-адміністративних методів організації вироб­ництва;

II розквіт колгоспно-радгоспної системи, її вдосконалення, впровадження нових агротехнологій і культур;

III домінування важкої промисловості, остаточне формування військово-промислового комплексу, криза виробництва товарів народного споживання;

IV розвиток індивідуального підприємництва у сфері послуг населенню та в сільському господарстві;

V пріоритетний розвиток наукомісткого виробництва, впровадження досягнень науково-технічної революції;

VI криза колгоспно-радгоспної системи, низький рівень агрокультури та землекористування;

VII падіння життєвого рівня населення, загострення продовольчої та житлової проблем. Виберіть і позначте правильну відповідь:

А   І, II, IV, VII;          Б   І, III, VI, VII;          В   II, III, V, VI;          Г   І, IV, VI, VII.

 1. Позначте твердження, яке розкриває основний зміст поняття «Українська Гельсінська група»:

А громадська організація, яка ставила за мету політичну боротьбу проти існуючого режиму, добивала­ся реалізації Україною конституційного права на добровільний вихід зі складу СРСР;

Б громадсько-політична організація, яка ставила за мету демократизацію суспільно-політичного жит­тя республіки шляхом ліквідації монополії КПРС на владу;

В громадська організація, яка керувалася гуманітарно-правовими мотивами, спрямовуючи свою діяльність на ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні;

Г політична організація, яка виступала за здобуття повної національно-державної незалежності Ук­раїни, структурну перебудову економіки республіки на ринкових засадах.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді

 1. Позначте прізвища українських дисидентів 1970-х рр.

А. І.Дзюба          Б.Зінич     В.С.Хмара     Г. Л. Лук’яненко     Д.Тронько      Е. М.Руденко

 1. Позначте особливості соціально-економічного розвитку УРСР на початку 1980- рр.   

А. Рівномірне  розміщення продуктивних сил на території України

Б. Наростання кризових явищ в економіці й соціальній сфері

В. Катастрофічна екологічна ситуація

Г. Відсутність товарного дефіциту

Д. Значна зношеність основних виробничих фондів

Е. Зростання добробуту населення

 Завдання на встановлення правильної послідовності

 1. Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950-1970-х років.

А) Виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та його наслідки».

Б) Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

В) Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод.

Г) Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки — Л. Лук’яненком, І. Кандибою та іншими.

 20. Установити хронологічну або логічну послідовність

А. Директива Міністерства освіти УРСР «Удосконалення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки»

Б. Перехід до загальної освіти молоді

В. Загадкова смерть композитора В. Івасюка

Г. Смерть В. Стуса в концтаборі

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

21. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Шістдесятники          2 Дисиденти          3 Раднаргоспи          4 Колгоспи

А Підприємства, що створені шляхом об’єднання окремих селянських господарств для спільного господарювання на основі суспільних засобів виробництва та колективної праці.

Б Державні органи, що, в межах економічних адміністративних районів, здійснювали управління галузями промисловості та будівництва.

В Особи, які належать до покоління інтелігенції, що розпочала своє творче та громадське життя за часів «відлиги».

Г Державні підприємства у сфері сільського господарства, в яких усі засоби виробництва та вироблена продукція є державною власністю.

Д Особи, які відкрито виступали проти існуючих у тоталітарному суспільстві норм, офіційної ідеології й державної політики.

 1. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1. Радянська модернізація (1929-1938)                2. Велика Вітчизняна війна (1941-1945)
3. Післявоєнна відбудова (1945-початок 1950-х)    4. Десталінізація (1953-1964)

А) Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація, реабілітація, «шістдесятники».

Б) Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація, «безрідний космополітизм», операція «Вісла».

В)  П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

Г) «Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит, правозахисники, «самвидав», неосталінізм.

Д) Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору, депортація.

 23. Установіть відповідність між поняттями та їхнім основним змістом.

1 Волюнтаризм          2 Консерватизм          3 Дисидентство          4 Космополітизм

А Теорія і практика, основою яких є ставлення до людини як до найвищої цінності, захист її права на свободу, розвиток її здібностей.

Б Практика, згідно з якою головним чинником досягнення мети є суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють.

В Морально-політична опозиція до існуючого державного (політичного) ладу, панівних у суспільстві ідеології та цінностей.

Г Теорія і практика, у основу яких покладено тезу про пріоритетність загальнолюдських цінностей над цінностями окремої нації.

Д Теорія і практика, що орієнтуються на збереження та підтримання традиційних суспільних цінностей і морально-правових норм.

24. Установіть синхронність подій історії України та всесвітньої історії.

1 Скасування унії з Ватиканом на   Львівському церковному «соборі».

2 Суд у Львові над членами Української  робітничо-селянської спілки (УРСС).

3 Публікація в журналі «Вітчизна» роману О. Гончара «Собор».

4 Обрання П. Шелеста на посаду Першого секретаря ЦК КПУ.

А Спорудження Берлінського муру.

Б Утворення Федеративної Республіки Німеччини.

В Проголошення Італії республікою.

Г Події в Чехословаччині, що отримали назву «Празька весна».

Д Убивство в Далласі президента США Дж. Кеннеді.

25. Установіть відповідність між прізвищами діячів і сферами їхньої діяльності (фактами біографії).

1 А. Горська          2 В. Симоненко          3 Л. Костенко          4 І. Драч

А Поет, автор збірок «Протуберанці серця», «Корінь і крона». Автор сценаріїв фільмів «Криниця для спраглих», «Камінний хрест».

Б Поетеса, автор збірок «Проміння землі», «Мандрівки серця», роману у віршах «Маруся Чурай».

В Живописець, графік, член клубу творчої молоді «Сучасник». За підписання в 1968 р. «Листа-протесту 137» виключено зі Спілки художників.

Г Композитор, «співець карпатського краю». Найпопулярніші твори: «Солов’їний романс», «На горах Карпатах».

Д Поет, прозаїк, представник покоління «шістдесятників», автор збірок «Тиша і грім», «Земне тяжіння», «Лебеді материнства».

26. Установіть відповідність між діячами й фактами їхньої біографії:

 А Л.Костенко;       Б А  Горська;        В В.Івасюк;         Г В.Стус;

1 живописець, графік, автор галереї портретів Шевченка, Довженка, організатор Клубу творчої молоді «Сучасник»;

2 поет, громадський діяч, автор збірок «Круговерть», «Веселий  цвинтар», з 1979 р. — голова Української Гельсінської групи; поет,  громадський діяч, автор збірки «Сад нетанучих скульптур», роману у віршах «Маруся Чурай»;

3 поет, критик, автор самвидавського документа «Українські юристи  під судом КГБ», тюремної збірки «Ґратовані сонети»;

4 композитор, поет, співак, автор пісень «Я піду в далекі гори», «Літо пізніх жоржин», «Балада про мальви».

 27. Установіть відповідність між періодами історії України та описаними подіями.

1 Відлига (1953 – 1964 рр.)                                    2 Застій (середина 1960 – початок 1980-х рр.)

3 Перебудова (1985 – 1991 рр.)                          4 Незалежність (1991 – початок XXI ст.)

А «…Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої Міжнародної Організації…»

Б «Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів. Цукор став гостродефіцитним продуктом…»

В «В оголошенні про утворення Української Гельсінської групи її засновники підписалися справжніми прізвищами і навіть вказали свої адреси. Вони мали намір діяти виключно на легальних засадах…»

Г «Нарешті ми сіли за стіл переговорів. Єльцин представляв на зустрічі Росію, Фокін – Україну, Шушкевич – Білорусь… На зустрічі було сформульовано принципи майбутньої співдружності…»

Д «У рік святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією Президія Верховної Ради СРСР прийняла Постанову «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР».

28. Установіть відповідність між прізвищами авторів і назвами їхніх творів.

А. В.Чорновіл          Б. В.Мороз           В. І. Драч             Г. Л.Костенко

 1. «Корінь і крона»
 2. «Мандрівки серця»
 3. «Мойсей»
 4. «Перевтілення»
 5. «Лихо з розуму»

29. Установіть відповідність між подіями та прізвищами діячів.

 1. Й.Тереля     2. В.Чорновіл          3.С.Хмара           4.М.Руденко           5.І.Миколайчук

А. Утворення Української Гельсінської спілки

Б.  Відновлення виходу журналу «Український вісник»

В. Боротьба за права Греко-католицької церкви

Г. Формування українського поетичного кіно

Варіант ІІІ

 Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

 1.      Яка особливість економічного розвитку України 1970 — початку 1980-х років підтверджується  поданими нижче даними?  «У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних  енергоблоків,  продукувалося  близько 40% усієї  радянської  сталі, 34% вугілля, 51% чавуну.  …частка  промисловості,  що  працювала  на  споживчий  ринок,  становила 29%, тоді  як  у  розвинутих країнах цей показник сягав 50-60% і більше». 

А  посилення економічної самостійності                       Б  деформованість структури економіки

В  зростання конкурентоспроможності продукції         Г  зниження матеріало- та енергомісткості виробництва

2.      Публічний виступ 1965 р. І. Дзюба та В. Стус на прем’єрі фільму «Тіні забутих предків» був викликаний

А. зміною керівництва в СРСР, приходом до влади Л. Брежнєва

Б. необхідністю підтримки російського правозахисного дисидентства (А.Сахарова, Ю.Орлова …)

В. змінами у політичному керівництві УРСР, обранням В. Щербицького Головою Ради Міністрів

Г. першою хвилею арештів учасників дисидентського руху УРСР

3.      Позначте, у складі якої структури в 1967 р. Було створене «п’яте управління» для боротьби з ідеологічними диверсіями, яке розгорнуло переслідування дисидентів

А. НКВС                                Б. КДБ                       В. МВС                      Г. СБУ

4.      У роки восьмої п’ятирічки (1966-1970 рр.) народне господарство України характеризувалося:

а) швидким падінням темпів розвитку промисловості та сільського госпо¬дарства, чому не спроможні були запобігти заходи економічної реформи 1965 р., оскільки вони не вносили принципових змін в основні засади організації та керівництва народним господарством України;

б) високими темпами розвитку як промисловості, так і сільського госпо¬дарства, досягненням найкращих за 35 років показників виробництва продукції за рахунок реалізації положень економічної реформи 1965 р. — вдосконалення методів управління та планування, широ¬кого використання досягнень науково-технічного прогресу, а також підвищення продуктивності праці шляхом вдосконалення системи соціальних гарантій;

в) темпи розвитку народного господарства стабілізувалися на рівні семи¬річки завдяки реформам 1965 р.; однак у розвитку сільського господарства намітилися негативні тенденції внаслідок непродуманої політики землекористування та неправильної цінової політики.

5.      Вкажіть прізвище історичної особи:

Народився в 1918 р. у м. Верхньодніпровськ на Дніпропетровщині в робітничій родині. У 1941 р. закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. У 1941-1945 рр. був учасником воєнних дій. Із 1946 р. перебував на партійній роботі в Дніпродзержинську, Дніпропетровську. У 1961-1963 і 1965-1972 рр. — голова Ради міністрів УРСР. У 1972-1989 рр. — перший секретар ЦК КПУ. Відзначався лояльністю до кремлівського керівництва. Помер у 1990 р. у Києві. Похований на Байковому кладовищі.

А. В. Шербицький         Б. П. Шелест            В. В. Черновол            Г. П. Григоренко

 Чи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь

ТАК або НІ:

6.   У 1980-х рр.. відбувся перехід до десятирічної загальної середньої освіти, що стало значним досягненням того часу.

7.   Економічна реформа сер. 60-х років стала спробою перенести риночкові економічні регулятори на грунт соціалістичної економіки

Дайте визначення понять

8.      Інфляція  

а. перевищення видатків над доходами в рамках загальнодержавного кошторису;

б. переповнення грошового обігу масою надлишкових паперових грошей, що викликає їх знецінення;

в. випуск паперових грошей за недостатньої кількості готівкової маси в обігу;

г. грошовий план майбутніх доходів і видатків держави, який складається щороку;

Визначте поняття одним словом

9.      Свобода і рівність різних форм власності в країні

 Завдання на встановлення відповідності 

10.  Установіть відповідність між діячами й фактами їхньої  біографії:

А Л.Костенко;               1 живописець, графік, автор галереї портретів Шевченка,                                                         Довженка,  організатор Клубу творчої молоді «Сучасник»;

Б А  Горська;                2 поет, громадський діяч, автор збірок «Круговерть», «Веселий                                              цвинтар», з 1979   голова  Української Гельсінської групи; поет,                                            громадський діяч, автор збірки  «Сад нетанучих скульптур»,                                                 роману у віршах «Маруся Чурай»;

В В.Івасюк;                   3 поет, критик, автор самвидавського документа «Українські                                                    юристи під судом КГБ», тюремної збірки «Ґратовані сонети»;

Г В.Стус;                       4 композитор, поет, співак, автор пісень «Я піду в далекі гори»,                                                «Літо  пізніх жоржин», «Балада про мальви».

 Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності 

11. Розташуйте події в хронологічній послідовності

А. Директива Міністерства освіти УРСР «Удосконалення вивчення російської мови в … школах

Б. Перехід до загальної середньої освіти молоді

В. Загадкова смерть композитора В. Івасюка

Г. Смерть В. Стуса в концтаборі

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей 

12. Позначте прізвища українських дисидентів

А. І. Шовкопляс         Б. В. Зініч           В. В. Стус         Г. В. Чорновіл

      Д. І. Дзюба           Е. М. Руденко

 13.   Прочитайте уривок і впишіть пропущені в тексті слова:

«У вересні ….. року під час презентації у київському кінотеатрі «Україна» картини Сергія Параджанова     ______________________з різкою критикою радянського режиму виступили …………… та інші представники української інтелігенції. Важливою подією став початок виходу в січні 1970 року журналу ___________________________ під редакцією ………… Окрім написання листів-звернень до керівників УРСР і СРСР, дисиденти актив­но розповсюджували «з рук в руки» потай переписані та передруковані підготовлені ними книги, статті, відозви та інші матеріали, які увійшли в історію як ________________Найактивніші правозахисники у ____________році об’єдналися в Українську групу сприян­ня виконанню Гельсінських угод, яку очолив____ ________________________________».

 Варіант IV

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

 1.      Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку:  «відлига — застій — дисидентство — перебудова»? 

А  відлига           Б  застій           В  дисидентство             Г  перебудова

2.      Особливість розвитку освіти України середини 1960 — початку 1980-х рр. — це 

А  збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання.

Б  завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти.

В  поява навчальних закладів нового типу — гімназій, ліцеїв, колегіумів.

Г  переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу.

 3.      У 1962 р. Академію наук УРСР очолив:

А. Б.Патон                 Б. М.Боголюбов                    В. В.Глушков             Г. І.Францевич

4.      Які явища були характерні для  суспільного розвитку України в 1970 — на початку 1980-х років?  1.  Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи задоволення  особистих потреб.  2.  Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту.  3.  Прискорення темпів зростання реальних доходів населення.

А  1, 3             Б  1, 2             В  2, 3              Г  1, 2, 3

5.      Коли було прийнято продовольчу програму ?

А. 1980 р.                Б. 1981 р.                 В. 1982 р.                  Г. 1983 р.

Чи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь

ТАК або НІ:

6.      Площа України становить 2,7% території колишнього СРСР, було зосереджено майже чверть його індустріального потенціал

7.      Ліквідація раднаргоспів посилювала монополістичні тенденції, що в умовах НТР були додатковим чинником розвитку економіки України.

 Дайте визначення понять

8.      Грошова емісія 

а. перевищення видатків над доходами в рамках загальнодержавного кошторису;

б. переповнення грошового обігу масою надлишкових паперових грошей, що викликає їх знецінення;

в. випуск паперових грошей за недостатньої кількості готівкової маси в обігу;

г. грошовий план майбутніх доходів і видатків держави, який складається щороку;

 Визначте поняття одним словом

9.      Розвиток економіки, що характеризується збільшенням кількості продукції, що випускається за рахунок збільшення витрат людської праці,, сировини та матеріалів

 Завдання на встановлення відповідності 

10. Режисери та художні фільми:

А. С.Параджанов                                           1. «Тіні забутих предків»

Б.  І.Миколайчук                                          2. «Білий птах з чорною ознакою»

В. Л.Осика                                                      3. «Крамниця для спраглих»

Г. Ю.Іллєнко                                                 4. «Камінний хрест»

 Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності 

11. Встановіть послідовність подій:

А. Усунення П.Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ

Б.  Схвалення Верховною Радою УРСР нової Конституції Української РСР

В. Утворення Української Гельсінської спілки

Г. «Празька весна»

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей 

 12. Позначте особливості соціально-економічного розвитку УРСР на початку 1980-х рр..

А. Рівномірне розміщення продуктивних сил на території України

Б.  Випередження країн Зіходу щодо рівня споживання продукції на душу населення

В. Значна зношеність основних виробничих фондів

Г.  Відсутність товарного дефіциту

Д. Зростання добробуту населення

Е. Прискорення темпів розвитку економіки

 13. Прочитайте уривок і впишіть пропущені в тексті слова:

«У вересні ….. року під час презентації у київському кінотеатрі «Україна» картини Сергія Параджанова     __________________з різкою критикою радянського режиму виступили …………… та інші представники української інтелігенції. Важливою подією став початок виходу в січні 1970 року журналу _____________ під редакцією ………… Окрім написання листів-звернень до керівників УРСР і СРСР, дисиденти актив­но розповсюджували «з рук в руки» потай переписані та передруковані підготовлені ними книги, статті, відозви та інші матеріали, які увійшли в історію як ____________Найактивніші правозахисники у ____________році об’єдналися в Українську групу сприян­ня виконанню Гельсінських угод, яку очолив____ _________________________».

 Варіант V

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1б)

1.  Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з 

А  подіями «Празької весни».

Б  інтервенцією радянських військ до Афганістану.

В  ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини.

Г  проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

2.      Вкажіть керівника, який найдовше очолював СРСР

А Й.Сталін                          Б М.Хрущов                     В Л.Брежнєв                     Г М.Горбачов

3.      Офіційний, соцреалістичний напрямок в українській літературі 60 – 70-х рр. репрезентували:

А. О.Корнійчук                     Б. Ю.Дрозд                В. Ю.Смолич            Г. Л. Костенко

4.      Українська Гельсінська група (УГГ) виникла:

А. 1972р                     Б. 1973р                     В. 1975р                     Г. 1976р

5.      Раднаргоспи було ліквідовано у

А. 1963 р.              Б. 1964 р.                 В. 1965 р.                 Г. 1966 р.

Чи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь

ТАК або НІ:

6.  Згідно з 6 ст. Конституції УРСР… гарантувалися широкі політичні та економічні права громадян УРСР

7.      Економісти називають дев’яту п’ятирічку «золотою». Її результати були найкращими за останні 35 років.

Дайте визначення понять

8.      Дефіцит бюджету

а. перевищення видатків над доходами в рамках загальнодержавного кошторису;

б. переповнення грошового обігу масою надлишкових паперових грошей, що викликає їх знецінення;

в. випуск паперових грошей за недостатньої кількості готівкової маси в обігу;

г. грошовий план майбутніх доходів і видатків держави, який складається щороку;

 Визначте поняття одним словом

9.      Програма радянського керівництва, у якій ставилося завдання безперебійного забезпечення продовольством населення СРСР

 Завдання на встановлення відповідності 

10.Установіть відповідність між подіями та прізвищами діячів

А. Утворення Української Гельсінської спілки                                         1. Й. Тереля

Б. Відновлення виходу журналу «Український вісник»                        2. В. Чорновіл

В. Боротьба за права Греко-католицької церкви                                     3. С. Хмара

Г. Формування українського поетичного кіно                                         4. М. Руденко

5. І. Миколайчук

Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності 

11.Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах. 

А  «Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до  православ’я, підтримати священиків, які переходять від  уніатства до православної віри…»

Б  «Засідання рекомендує, щоб Українська РСР та Білоруська  РСР були запрошені стати членами-засновниками  пропонованої Міжнародної Організації…»

В  «Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення  світової громадськості з фактами порушень на терені України  Загальної Декларації прав людини…»

Г  «…ліквідувати Українську Раду народного господарства.  Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного  господарства економічних районів УРСР…»

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей 

 12Характерними рисами розвитку політичної сфери у 1965-85 рр. були:

А. Підміна справжнього народовладдя формальним представництвом трудящих у  Радах

Б.  Послаблення ідеологічного диктату

В. Пом’якшення цензури

Г. Розширення гласності

Д.  Висування гасла про «розвинутий соціалізм»

Е. Зростання бюрократичного апарату

 13.Прочитайте уривок і впишіть пропущені в тексті слова:

«У вересні ….. року під час презентації у київському кінотеатрі «Україна» картини Сергія Параджанова     _________________з різкою критикою радянського режиму виступили …………… та інші представники української інтелігенції. Важливою подією став початок виходу в січні 1970 року журналу ___________________________ під редакцією ………… Окрім написання листів-звернень до керівників УРСР і СРСР, дисиденти актив­но розповсюджували «з рук в руки» потай переписані та передруковані підготовлені ними книги, статті, відозви та інші матеріали, які увійшли в історію як ____________. Найактивніші правозахисники у ____________році об’єдналися в Українську групу сприян­ня виконанню Гельсінських угод, яку очолив____ _______________».

  Варіант VI

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1.      Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 — першій  половині 1980-х років? 

А  Мирний, ненасильницький характер боротьби.

Б  Поширення руху лише в західних областях України.

В  Домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою.

Г  Координація масових антиурядових акцій із московськими групами.

2.      Вкажіть курівника Української Гельсінської групи в 1976 р.:

А П.Григоренко                 Б В.Чорновіл          В М.Вінграновський                 Г М.Руденко

3.      Жовтневий (… р.) пленум ЦК КПРС:

1) усунув с посади П.Шелеста

2) усунув с посади М.Хрущова

3) усунув с посади В.Щербицького

    А. 1962р     Б. 1963р    В.  1964р     Г. 1965р

4.      Позначте твердження, яке розкриває основний зміст поняття «Українська Гельсінська група»:

А громадська організація, яка ставила за мету політичну боротьбу проти існуючого режиму, добивала¬ся реалізації Україною конституційного права на добровільний вихід зі складу СРСР;

Б громадсько-політична організація, яка ставила за мету демократизацію суспільно-політичного жит¬тя республіки шляхом ліквідації монополії КПРС на владу;

В громадська організація, яка керувалася гуманітарно-правовими мотивами, спрямовуючи свою діяльність на ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні;

Г політична організація, яка виступала за здобуття повної національно-державної незалежності Ук-раїни, структурну перебудову економіки республіки на ринкових засадах.

5.      Хто в наведенному списку зайвий ?

А. Л. Брежнев             Б. П. Шелест                  В. Ю. Андропов                    Г. К. Черненко

 Чи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь

ТАК або НІ:

6.      У ході реформи сільського господарства 1965 р. в УРСР замінили продрозверстку на продподаток дозволив селянам продавати продукти на внутрішньому ринку.

Характерними рисами розвитку політичної сфери у 1965-85 рр. були:

7.      Утвердження культу особи Л. Брежнєва

Дайте визначення понять

8.       Монетаризм

а. випуск паперових грошей за недостатньої кількості готівкової маси в обігу;

б. грошовий план майбутніх доходів і видатків держави, який складається щороку;

в. політика регулювання економічної кон’юнктури тільки фінансовими засобами через підтримання  необхідної кількості грошової маси в обігу.

г. розвиток економіки з використанням досягнень НТР

Визначте поняття одним словом

9.      Форма організації суспільства, що ґрунтується на визнанні народу джерелом влади

Завдання на встановлення відповідності 

10.Встановіть відповідність:

а) Об’єднана партія визволення України        1) 1964 р., Д.Квецько,З.Красівський, М.Дяк та ін.

б) Український національний комітет             2) 1959 р., Л.Лук’яненко, І.Кандиба, С.Вірун та ін.

в) Українська робітничо-селянська спілка    3) 1957 р., Б.Грицина, І.Коваль, І.Гнот та ін.

г) Український національний фронт               4) 1953-58 рр., Я. Ткачук, Б.Германюк, Б.Тимків  та ін

 Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності 

11.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А виступи дисидентів в кінотеатрі «Україна» з протестами проти хвилі арештів

Б прийняття нової Конституції УРСР

В обрання першим секретарем ЦК КПУ В.Щербицького

Г протест 139 діячів української культури проти арештів та утисків в Україні

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей 

12.Характерними рисами розвитку політичної сфери у 1965-85 рр. були:

 1. Утвердження культу особи Л. Брежнєва
 2. Розширення прав союзних республік
 3. Підміна справжнього народовладдя формальним представництвом трудящих у Радах
 4. Зростання бюрократичного апарату
 5. Розвиток ринкових відносин
 6. Розширення гласності

 13.Прочитайте уривок і впишіть пропущені в тексті слова:

«У вересні ….. року під час презентації у київському кінотеатрі «Україна» картини Сергія Параджанова     _______________з різкою критикою радянського режиму виступили …………… та інші представники української інтелігенції. Важливою подією став початок виходу в січні 1970 року журналу _________________ під редакцією ………… Окрім написання листів-звернень до керівників УРСР і СРСР, дисиденти актив­но розповсюджували «з рук в руки» потай переписані та передруковані підготовлені ними книги, статті, відозви та інші матеріали, які увійшли в історію як ______________________.Найактивніші правозахисники у ____________році об’єдналися в Українську групу сприян­ня виконанню Гельсінських угод, яку очолив____ ________».

 Варіант VII

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1.      Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи 

А  реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР.

Б  ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя в Україні.

В  ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні.

Г  здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах.

 2.  Позначте вік проведення економічної реформи, оснвним протиріччям якої було посилення централізму та однчасне введення елементів ринкової економіки

А. 1963 р.                    Б. 1964 р.                        В. 1965 р.                     Г. 1966 р.

3.      Яку модель розвитку України обстоювали її партійні лідери?

(В. Щербицький)

А. Демократична           Б. Автономізаційна              В. Союзна              Г. Республіканська

 4.      Стан «розвинутого соціалістичного суспільства» в УРСР у 70-х рр. характеризувався:   

а) якісними зрушеннями в соціально-економічному розвиткові держави, її виходом на передові світові економічні рубежі, трансформацією політичної системи суспільства в бік створення комуністичних принципів управління — поступове відмирання ролі держави і, відпо¬відно, КПРС як основи політичної системи радянського суспільства;

б) поглибленням кризових явищ у соціально-економічному розвитку УРСР, посиленням незадоволення народних мас своїм життєвим рівнем, падінням авторитету КПРС, що призвело до зростання тоталітарних тенденцій у житті суспільства;

в) стабілізацією соціально-економічної та політичної ситуації в країні, а саме: внаслідок реформ кінця 50-х — 60-х рр. були ліквідовані негативні тенденції у розвитку народного господарства, хоча так і не вдалося досягнути європейських стандартів рівня життя; за рахунок політики «дозованої демократизації» вдалося забезпечити підтримку з боку населення політики партії, яка поступово передавала свої «управлінські» функції відповідним державним структурам і все більше зосереджувалася на розробці ідеологічних питань, в першу чергу пов’язаних з побудовою комуністичного суспільства.

 5.  Положення про КПРС як ядро політичної системи УРСР було узаконено

А. Конституцією СРСР 1936 р.          Б. Конституцією УРСР 1976 р.

В. Конституцією СРСР 1977 р.          Г. Конституцією УРСР 1978 р.

 Чи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь

ТАК або НІ:

6.      У ході реформи господарства 1965 р. в УРСР запровадили ринкові відносини в економіці.

Характерними рисами розвитку політичної сфери у 1965-85 рр. були:

7.      Розширення прав союзних республік

Дайте визначення понять

8.      Інтенсивний шлях розвитку  

а. випуск паперових грошей за недостатньої кількості готівкової маси в обігу;

б. грошовий план майбутніх доходів і видатків держави, який складається щороку;

в. політика регулювання економічної кон’юнктури тільки фінансовими засобами через підтримання необхідної кількості грошової маси в обігу.

г. розвиток економіки з використанням досягнень НТР

Визначте поняття одним словом

9.      Негативне явище в українській культурі, пов’язане з ім’ям секретаря ЦК КПУ з ідеології В.Маланчука, що полягало в гоніннях національно-культурної інтелігенції у 70-х роках ХХ ст.

 Завдання на встановлення відповідності 

10.Установіть відповідність між подіями та прізвищами діячів

А. Утворення Української Гельсінської спілки                                         1. Й. Тереля

Б. Відновлення виходу журналу «Український вісник»                        2. В. Чорновіл

В. Боротьба за права Греко-католицької церкви                                     3. С. Хмара

Г. Формування українського поетичного кіно                                         4. М. Руденко

5. І. Миколайчук

 Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності 

11.Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950 — 1970-х років. 

А  Виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ  особи та його наслідки».

Б  Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

В  Утворення Української громадської групи сприяння виконанню  Гельсінських угод.

Г  Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської  спілки — Л. Лук’яненком, І. Кандибою та іншими.

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей 

12.Вкажіть тенденції, які спостерігалися в період перебування на посаді першого секретаря ЦК КПУ В.Щербицького:

А погіршення добробуту населення

Б поглиблення кризових явищ в економіці

В затримки у виплаті заробітної плати

Г погіршення екологічної ситуації

Д знецінення вкладів населення в ощадбанку СРСР

Е посилення русифікації

13.Прочитайте уривок і впишіть пропущені в тексті слова:

«У вересні ….. року під час презентації у київському кінотеатрі «Україна» картини Сергія Параджанова     ____________________з різкою критикою радянського режиму виступили …………… та інші представники української інтелігенції. Важливою подією став початок виходу в січні 1970 року журналу _________________ під редакцією ………… Окрім написання листів-звернень до керівників УРСР і СРСР, дисиденти актив­но розповсюджували «з рук в руки» потай переписані та передруковані підготовлені ними книги, статті, відозви та інші матеріали, які увійшли в історію як ________. Найактивніші правозахисники у ____________році об’єдналися в Українську групу сприян­ня виконанню Гельсінських угод, яку очолив____ ___________________».

 Варіант VIII

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1б)

 1.Через «самвидав» упродовж 1970 — початку 1980-х років розповсюджувалась інформація 

А  «…про  порушення  свободи  слова,  судові  і  позасудові  репресії  в  Україні,  становище  українських політв’язнів у тюрмах і таборах…»

Б  «про  проблеми  та  досягнення  передової  української  радянської  науки,  її  роль  у  піднесенні розвитку народного господарства республіки…»

В  «…про  здобутки  й  перспективи  радянської  економіки,  роль  Комуністичної  партії  Радянського Союзу в покращенні добробуту радянських людей…»

Г  «…про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне розкріпачення, роль  СРСР у зміцненні миру у всьому світі…» 

2.      Позначте прізвіще діяча, який був обраний першим секреиарем ЦК КПУ в 1963 р.

А. П. Шелест                Б. В. Щербицький                 В. Л. Брежнев                Г. В. Маланчук

3.      О.Майборода, В.Івасюк, О.Білаш – відомі українські:

А. письменники                   Б. композитори             В. режисери              Г. оперні співака

4.      Вкажіть прізвище історичної особи:

Народився в 1937 р. у с. Єрки на Черкащині. Закінчив факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка з відзнакою. У 1960-1963 рр. — редактор молодіжних передач Львівської студії телебачення. Із 1963 р. працював журналістом у Києві. У 1965 р. був звільнений з роботи за участь у правозахисному русі. Кілька разів відбув ув’язнення. Написав книгу «Лихо з розуму» (1966), «Правосуддя чи рецидиви терору» (1967), видавав нелегальний журнал «Український вісник» (1970-1972) — зробив 6 випусків. У 1987 р. брав активну участь у роботі Української Гельсинської спілки. У 1989 р. став співзасновником Народного руху України за перебудову. У 1990 р. обраний до Верховної Ради УРСР на Львівщині. У 1991 р. був головним конкурентом Л.Кравчука на перших в Україні президентських виборах. У 1991-1999 рр. очолював Народний рух України. У 1999 р. загинув в автокатастрофі на трасі Золотоноша-Бориспіль за нез’ясованих обставин.

А. В. Шербицький            Б. П. Шелест              В. В. Черновол              Г. П. Григоренко

 5.      У 70-х – 80-х рр.. серед засуджених і ув’язнених у радянських концтаборах були також українські літератори

А. І. Світличний, І. Дзюба          Б. І. Стус, І. Світличний             В. І. Стус, О. Корнійчук

 6.      Які явища  не  були характерні для  суспільного розвитку України в 1970 — на початку 1980-х років? 

А. Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи задоволення  особистих потреб.

Б. Загострення житлової проблеми

В.Наростання товарного дефіциту

Г.Прискорення темпів зростання реальних доходів населення.

 Чи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь  

ТАК або НІ:

7.      Реформа загальноосвітньої школи сприяла процесу ідеологізації та русифікації навчання в Україні.

Характерними рисами розвитку політичної сфери у 1965-85 рр. були:

8.      Підміна справжнього народовладдя формальним представництвом трудящих у       Радах

Визначте поняття одним словом:

9.      Період правління Л.Брежнєва в СРСР, який характеризувався стагнаційними явищами в економіці, стабільністю суспільно-політичного ладу, владною монополією компартії.

 Завдання на встановлення відповідності 

10.Між назвами художніх творів та їх авторами:

А. «Собор»                                                    1.Ю.Дрозд

Б. «Мальви»                                                  2.Є.Гуцало

В. «Мертва зона»                                         3.О.Гончар

4. «Південний комфорт»                              5.Р.Іванчук

 Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності 

 11.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А звільнення з посади першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста

Б початок УІІІ п’ятирічки

В прихід до влади в СРСР Л.Брежнєва

Г утворення Української Гельсінської групи

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей 

12.Вкажіть ознаки періоду «застою»:

А відмова від реформування суспільно-політичного та економічного ладів

Б збереження стабільності в державі

В масові розстріли політв’язнів

Г ліквідація відмінностей між рівнем життя партійної номенклатури та пересічних громадян

Д придушення будь-яких проявів інакодумства

Е офіційна заборона використання української мови в державних установах

13.Прочитайте уривок і впишіть пропущені в тексті слова:

«У вересні ….. року під час презентації у київському кінотеатрі «Україна» картини Сергія Параджанова     __________________з різкою критикою радянського режиму виступили …………… та інші представники української інтелігенції. Важливою подією став початок виходу в січні 1970 року журналу _______________ під редакцією ………… Окрім написання листів-звернень до керівників УРСР і СРСР, дисиденти актив­но розповсюджували «з рук в руки» потай переписані та передруковані підготовлені ними книги, статті, відозви та інші матеріали, які увійшли в історію як _______.Найактивніші правозахисники у ____________році об’єдналися в Українську групу сприян­ня виконанню Гельсінських угод, яку очолив____»

Варіант ІХ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1.      Оберіть відомого українського поета-дисидента, який помер у 1985 р. у російській в’язниці:

А В.Стус              Б І.Драч              В І.Світличний                 Г В.Симоненко

2.      Позначте рік видання документа, який містить такі слова:

«Стаття 1. Українська радянська Соціалістична Республіка є соціалістична загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси робітників, селян та інтелігенції, трудящих республіки всіх національностей»

А. 1977 р.               Б. 1978 р.                    В. 1979 р.                        Г. 1980 р.

3.      У ст. 6 Конституції «розвинутого соціалізму», яка була прийнята в … р. в СРСР, і у відповідній статті Конституції УРСР , було записано, що КПРС є «керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи»: 

1970р     1972р     1974р     1976р     1978р     1980р     1982р

а) це свідчило про зростання тоталітарних тенденцій у житті радянського суспільства, про підконтрольність усіх його сфер комуністичній ідеології та вказівкам партійних органів;

б) про подальшу демократизацію суспільного життя, зростання ролі Рад народних депутатів в його управлінні, щодо КПРС, то її впливи обмежувалися віднині лише сферою ідеології;

в) про значний крок до побудови комунізму в СРСР, оскільки це поло¬ження сприяло відмиранню держави та переходу її функцій до партій¬них органів, які перетворювалися на органи народного самоврядування.

4.      Вкажіть прізвище історичної особи:

Народився в 1907 р. у с. Борисівка на Запоріжжі. Служив у Червоній Армії. У 1939 — 1945 рр. брав участь у військових діях. Отримав військове звання генерал-майора. Із початком 60-х років ХХ ст. критикував сталінізм і політику М.Хрущова. Активно боровся за право кримсько-татарського народу повернутися на свою історичну батьківщину. У 1964 р. був позбавлений звань, нагород, пільг і пенсій. Кілька разів перебував на примусовому лікування у психіатричних клініках. У 1976 р. став одним із співзасновників Української Гельсінської групи. У 1977 р. був позбавлений радянського громадянств і виїхав до США. Помер у 1987 р. у Нью-Джерсі (США). У 1999 р. у Сімферополі з ініціативи меджлісу кримсько-татарського народу встановлено його бюст.

А. В. Шербицький          Б. П. Шелест          В. В. Черновол                  Г. П. Григоренко

5.      Основними формами діяльності дисидентів-шістдесятників в Україні були

А. Масові страйки        Б. Самвидав      В. Терористичні акти     Г. Партизанська боротьба

Чи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь

ТАК або НІ:

6.      Самвидав – це спосіб розповсюдження офіційної інформації

Характерними рисами розвитку політичної сфери у 1965-85 рр. були:

7.      Зростання бюрократичного апарату

Визначте поняття одним словом

8.      Представники молодої ліберально мислячої радянської інтелігенції, сформованої за часів хрущовської «відлиги». Назва цієї генерації походить від назви десятирічного періоду розквіту свободи слова в умовах компартійного тоталітарного ладу.

Визначте поняття одним словом

9.      Політика, що апелює до широких мас і обіцяє хм швидке і лігке вирішення гострих соціальних проблем

Завдання на встановлення відповідності 

10.Хто яку посаду обіймав?

А. В. Маланчук                                             1. Голова Ради Міністрі УРСР

Б. В.Щербицький                                         2. Голова Президії Верховної Ради УРСР

В. О. Ляшко                                                  3. Перший секретар ЦК Компартії України

Г. І.Грушецький                                           4. Секретар ЦК КП України з питань ідеології

 

Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності 

11.Розташуйте події у хронологічній послідовності.

А підписання СРСР у Гельсінкі угоди про дотримання прав людини

Б друга хвиля арештів дисидентів (В.Чорновола, Є.Сверстюка, І.Дзюби, В.Стуса)

В початок реформування економіки (косигінські реформи)

Г перша хвиля арештів дисидентів (І.Світличного, В.Мороза та ін.)

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей 

12.Вкажіть характеристики діяльності радянських дисидентів (3 відповіді):

А крити кування недоліків радянської системи

Б депутатська недоторканість

В регулярні виїзди за кордон

Г постійні переслідування з боку владних структур

Д відстоювання прав людини

Е підготовка до збройного повстання

 13.Прочитайте уривок і впишіть пропущені в тексті слова:

«У вересні ….. року під час презентації у київському кінотеатрі «Україна» картини Сергія Параджанова     _________________з різкою критикою радянського режиму виступили …………… та інші представники української інтелігенції. Важливою подією став початок виходу в січні 1970 року журналу ________________ під редакцією ………… Окрім написання листів-звернень до керівників УРСР і СРСР, дисиденти актив­но розповсюджували «з рук в руки» потай переписані та передруковані підготовлені ними книги, статті, відозви та інші матеріали, які увійшли в історію як _________________.Найактивніші правозахисники у ____________році об’єдналися в Українську групу сприян­ня виконанню Гельсінських угод, яку очолив____

Варіант Х

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1б)

1.  Визначте, яка п’ятирічка мала найкращі темпи приросту виробництва й була названа «золотою»:

А VІІ                          Б VІІІ                          В ІХ                            Г Х

 2.      Економічна реформа була проголошена

А. 1963р     Б. 1964р     В. 1965р     Г. 1966р

3.      Яку модель розвитку України обстоювали її партійні лідери?

(П. Щелест)

А. Демократична           Б. Автономізаційна                 В. Союзна            Г. Республіканська

4.      Затверджено нову Конституцію УРСР

    А. 1976р              Б.  1978р               В. 1980р              Г.  1982р

5.      Одним(ою…….. рр.) із перших в української літературі 60-х – 70-х рр. Звернувся(лась) до художнього аналізу глибоких деформацій у суспільному житті

                           А. Л.Костенко «Маруся Чухрай»        Б. О.Гончар «Собор»

                           В. Р.Іваничук «Мальви»                       Г. Ю.Дрозд «Мертва зона»

Чи згодні Ви з наступними твердженнями?  Дайте відповідь

ТАК або НІ:

6.      Кіно залишалось найбільш масовим мистецтвом. Великим успіхом користувався фільм «Тіні забутих предків» режисера Ю.Іллєнка.

 7.      У 1980-х рр.. відбувся перехід до десятирічної загальної середньої освіти, що стало значним досягненням того часу.

Характерними рисами розвитку політичної сфери у 1965-85 рр. були:

8.      Висування гасла про «розвинутий соціалізм»

 Визначте поняття одним словом

9.  Людина, яка критикувала офіційну владу, ідеологію, викривала недоліки радянської політичної системи за часів Радянського Союзу. У перекладі з латини означає «інакодумець», незгодний».

 Завдання на встановлення відповідності 

10.Встановіть відповідність:

1. виступ відомих дисидентів в кінотеатрі «Україна» з протестами проти арештів

2. арешт членів Української Гельсінської групи

3. прийняття нової Конституції УРСР

4. обрання першим секретарем ЦК КПУ В.Щербицького

А 4 вересня 1965 р.    Б 5 лютого 1977 р.    В 20 квітня 1978 р.     Г 25 травня 1927 р.

 Завдання на встановлення хронологічної чи логічної послідовності 

11.Встановіть послідовність подій:

А.Усунення П.Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ

Б.В.Схвалення Верховною Радою УРСР нової Конституції Української РСР

В.Утворення Української Гельсінської спілки

Г.«Празька весна»

 Завдання з вибором трьох  правильних відповідей 

12. Оберіть явища, які характеризують правління Л.Брежнєва в СРСР (3 відповіді):

А примусове насадження кукурудзи

Б передача Криму Україні

В введення радянських військ до Афганістану

Г стагнаційні процеси в економіці

Д виникнення гострої продовольчої кризи

Е відставання СРСР у науково-технічному розвитку від західних держав

13.Прочитайте уривок і впишіть пропущені в тексті слова:

«У вересні ….. року під час презентації у київському кінотеатрі «Україна» картини Сергія Параджанова     _______________з різкою критикою радянського режиму виступили …………… та інші представники української інтелігенції. Важливою подією став початок виходу в січні 1970 року журналу _________________ під редакцією ………… Окрім написання листів-звернень до керівників УРСР і СРСР, дисиденти актив­но розповсюджували «з рук в руки» потай переписані та передруковані підготовлені ними книги, статті, відозви та інші матеріали, які увійшли в історію як ____________________.Найактивніші правозахисники у ____________році об’єдналися в Українську групу сприян­ня виконанню Гельсінських угод, яку очолив____ ».

 

 

Запись опубликована в рубрике Історія України 11 клас, Конспекти, тести_11кл. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.