Культура України в XIX ст.

Культура України кінця XVIII — першої половини  XIX ст.

Основним фактом історичного розвитку України стало формування сучасної української нації. Воно відбувалося

 • в складних умовах занепаду кріпацтва і поширення товарно-грошових відносин,
 • посилення соціальних і національних суперечностей у Російській імперії,
 • виснажливих війн та наростання визвольних рухів.

Аналогічна ситуація склалася й у Західній Україні, яка входила до складу Австрійської імперії, не маючи власного самоврядування.

У першій половині XIX ст. дістають помітного розвитку українська музика, живопис, архітектура, театр. У 30-40-х рр. в українській літературі з’являється такий напрям, як романтизм. Творчість Т. Г. Шевченка відкриває новий, вищий етап у розвитку літератури та національної свідомості.

Освіта

Картинки по запросу особливості розвитку української культури 19 ст

 • Парафіяльні школи призначалися для людей «найнижчих станів»,
 • повітові училища – для дітей дворян, купців, урядових службовців, ремісників та інших заможних жителів міст,
 • гімназії, ліцеї та університети – головним чином для дітей дворян.

У 1856 р. в Україні діяло 1320 парафіяльних та повітових шкіл і училищ

Першою в Україні в 1804 р. відкрилася Одеська комерційна гімназія, яка мала давати водночас середню загальну і спеціальну освіту. Протягом першої поло-
вини 19 ст. в Україні було відкрито 19 гімназій

На початку 19 ст. єдиним вищим навчальним закладом в Україні лишалася Київо-Могілянська а академія. Проте від другої половини 18 ст. Київську академію
заходами імперського уряду було перетворено на становий духовний навчальний заклад, а 1817 р. взагалі закрито.

Картинки по запросу києво-могилянська академія начало 19 ст

Вища освіта на українських землях була представлена Києво-Могилянським колегіумом (від 1632 р.) та Львівським університетом (від 1661 р.). Києво-Могилянський колегіум за організа­ційною структурою відповідав вищим навчальним закладам Західної Європи. Після тривалих клопо­тань у 1694 р. колегіум одержав царську грамоту на самоврядування. За грамотою Петра І від 1701 р. він був перетворений на академію як вищий нав­чальний заклад. У 1709 р. тут навчалося близько 2 тис. студентів. Проте вже за декілька років їх кількість зменшилася до 165 осіб.Були тут студенти з Білорусі, Росії, Молдови та південнослов’янських країн.

У Харкові зусиллями Василя Каразіна й коштом місцевого дворянства, купецтва та міщанства у 1805 р. засновано університет.

Картинки по запросу харківський університет у 1805 році

У 1834 р. відкрито університет у Києві (з офіційною назвою «Університет св. Володимира») у складі філософського та юридичного факультетів з чотирирічним строком на вчання, перший з яких мав двоє відділень: історико-філологічне і фізико-математичне. Першим ректором університету став професор Михайло Максимович. Більшість перших викла дачів і професорів університету були переведені з Волинського ліцею.

Похожее изображение

У першій чверті 19 ст. в Україні з’явилися вищі навчальні заклади, що об’єднували гімназійний та університетський курси:

1805 р. — Волинський ліцей у Кременці,

Картинки по запросу Волинський ліцей у Кременці

1817 р. — Рішельєвський ліцей в Одесі,

Картинки по запросу Рішельєвський ліцей в Одесі

Перша будівля Рішельєвського ліцею на Дерібасівській вулиці

Рішельєвський ліцей мав чотири відділи: фізико-математичний, камеральний, юридичний і загальних предметів. У 1828–1855 рр. при ньому існував Інститут східних мов (араб ської, турецької і перської), який готував перекладачів для
військових і адміністративних установ. Згодом Рішельєвський ліцей реорганізовано в Новоросійський університет (1865 р.)

1820 р. — Гімназія вищих наук у Ніжині.

Картинки по запросу гімназія вищих наук у ніжині

Західна Україна

 • 1802 р. — утворення шкільних округів у Східній Галичині
 • 1805 р. — переведення університету зі Львова до Кракова
 • 1816 р. — заснування освітнього товариства у Перемишлі
 • 1817 р. — заснування торговельної академії у Львові
 • 1815 р. — відновлення Львівського університету
 • 1826 р. — відкриття ліцею у Чернівцях
 • 1844 р. — відкриття Технічної академії у Львові
 • 1847 р. — відкриття у Львові культурно-освітньої установи — інституту Оссолінських
 • 1848-1849 pp. — заснування в Східній Галичині недільних шкіл

У Східній Галичині діяло 8 гімназій, у Буковині — 1, в Закарпатті — 9

Наука.

Науково-дослідні роботи зосереджувалися в університетах і ліцеях.

Активно розвивалися в Україні природничі та точні науки.

Картинки по запросу тимофій осиповський і михайло остроградський

 • Видатним організатором математичної освіти в першій половині 19 ст. був Тимофій Осиповський – професор Харківського університету, який відіграв велику роль у роз витку математики, фізики й астрономії. Він створив тритомний курс математики, який довгий час був основним вітчизняним підручником, виховав цілу плеяду математиків.

Картинки по запросу тимофій осиповський і михайло остроградський

 • Вагомий внесок у розвиток математичної науки належить Михайлу Остроградському. Його глибокі наукові праці, присвячені теоретич ним питанням аналітичної геометрії, математичного ана лізу, теорії чисел, аналітичної механіки, протягом кількох десятиліть визначали математичне життя Росії.

Картинки по запросу

 • У 1810 р. Василь Каразін висунув проект створення мережі метеорологічних стан цій і використання їх спостережень (передбачення посух, похолодань, бур тощо). У с. Кручик на Харківщині він створив першу в Україні метеорологічну станцію.

Картинки по запросу перша в україні метеорологічна станція

Картинки по запросу М. Максимович,

 • Відомим ученим-природознавцем був М. Максимович, який опублі кував чимало наукових праць з ботаніки, серед яких відома двотомна книга «Основи ботаніки».

Картинки по запросу М. Маркевич

 • Значний поступ зробила історична наука. Справу Дмитра Бантиш-Каменського про довжив М. Маркевич – автор однієї з узагальнювальних праць з історії України, п’ятитомної «Історії Малоросії»,у якій історію Укра їни висвіт лено від найдавніших часів до кінця 18 ст. Вона вийшла друком у 1842–1843 рр.

Картинки по запросу у Ялті Ботанічний сад 19 ст

1812 р. — заснування у Ялті Ботанічного саду

Картинки по запросу у Ялті Ботанічний сад 19 ст

Західна Україна

 • 1848 — відкриття кафедри української мови у Львівському університеті
 • 1848 р. — перший з’їзд українських діячів науки та культури — «Собор руських вчених» .
 • 1852-1855 pp.  —  видання В. Зубрицький «Історії давнього Галицько-Руського князівства»
 • 1857 р.— видання О. Духновичем навчального посібника для українських учи­телів

Література

Українську літературу від кінця 18 ст. називають новою. Порівняно з давньою це була література нової тематики, нових героїв і нового мовного оформлення – твори, на відміну від давніх, написані сучасною українською літературною мовою.
Найяскравіші представники літератури кінця 18 – 40-х рр. 19 ст. – І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка та ін. Основні творчі методи літератури цього періоду – це просвітительський реалізм і романтизм;
основні жанри – бурлескно-травестійна поема, байка, балада, соціально-побутова п’єса, сентиментальна повість.

Картинки по запросу Григорій Квітко-Основ’яненко

 • Григорію Квітці-Основ’яненку належить слава основоположника художньої прози в новій українській літературі, одного із засновників жанру соціально-побутової комедії.

Картинки по запросу петро гулак-артемовський

 • Як письменник Петро Гулак-Артемовський уславився байками та романтичними баладами, започаткувавши в новій українській літературі відповідні жанри

Картинки по запросу євген гребінка

 • Євген Гребінка писав романи та повісті російською мовою. Справжню літературну славу здобув кіль кісно невеликим українськомовним доробком – байками. («Малоросійські приказки»). Кілька десятків цих творів були настільки оригінальними й мовно вишуканими, що стали окрасою класичної української літератури.

У 40–60-х рр. 19 ст. тематика літературних творів пов’язана з найгострішою суспільно-політичною проблемою тих років – кріпацтвом і пошуком шляхів боротьби з ним. Розширюється і поновлюється ідейно-художня й жанрова палітра літератури. Утверджується принцип художньої правди як вірності самому життю, його фактам і типовим образам; видозмінюється художній погляд на світ і спосіб його зображення – основним творчим методом став реалізм, який у творчості Т. Шевченка набув гостро-викривального спрямування. Не трачає позицій і романтизм. Провід ними жанрами цього періоду були поетичні (Т. Шевченко, П. Куліш, Ю. Федькович) та прозові (П. Куліш).

Картинки по запросу т шевченко                        Похожее изображение                               Картинки по запросу марко вовчок

Західна Україна

Картинки по запросу м. шашкевич

1811-1843 pp. — M. Шашкевич, поет, прозаїк («Руська мова»» «Ода Наливайку»)

Картинки по запросу «русалка дністрова»

1837 р. видання в Будапешті «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністрова».

Картинки по запросу М. Устиянович

 М. Устиянович, письменник («Пісні опришків», «Хлібороб», «Пісні про свободу»).

1850-1852 pp. — видання альманаху «Поздравление русинов»

Архітектура

Від середини 18 ст. в Україні з’являються споруди з елементами класицистичного
стилю. Класицизм в архітектурі характеризується світлими барвами, строгими (стриманими) й чіткими архітектурними формами, відмовою від пишного
оздоблення. Розвиток класицизму в архітектурі пов’язують з широким розгортанням містобудівельної діяльності, палацово-садибного будівництва, здійснюваного здебільшого царськими вельможами, поміщиками й козацькою старшиною.

Яскравими зразками класицизму в архітектурі кінця 18 ст. – початку 19 ст. є палац Петра Рум’янцева в Качанівці на Чернігівщині та палац Кирила Розумовського в Батурині.

Картинки по запросу палац Петра Рум’янцева в Качанівці                  Картинки по запросу палац кирила розумовського в батурині

Показово, що творцями найяскравіших зразків цієї архітектури були майстри-іноземці. Група архітекторів (переважно італійського походження) розбудовувала Одесу. На початку століття в Одесі працював майстер Тома де Томон, француз з по-
ходження, а в Києві — прибулий з Петербурга Варфоломій Беретті. Його будівля Київського університету стала чи не найяскравішою пам’яткою епохи на українському ґрунті.

Картинки по запросу 1809 р. ~- Оперний театр в Одесі (арх. Тома де Томон)

1809 р. — Оперний театр в Одесі (арх. Тома де Томон)

Картинки по запросу 1823-1824 рр. — пам'ятник А. Рішельє в Одесі (В. Мартос)

 • 1823-1824 рр. — пам’ятник А. Рішельє в Одесі (В. Мартос)

Картинки по запросу 1837-1843 рр. — Київський університет (арх. В. Беретті)

 • 1837-1843 рр. — Київський університет (арх. В. Веретті)

Картинки по запросу 1849 р. —Пам'ятник у Полтаві на честь Полтавської битви

 • 1849 р. —Пам’ятник у Полтаві на честь Полтавської битви

Картинки по запросу 1853 р. — пам'ятник князю Володимиру в Києві (В. Демут-Малиновський, П. Клодт, 0. Тон)

 • 1853 р. — пам’ятник князю Володимиру в Києві (В. Демут-Малиновський, П. Клодт, 0. Тон)

Картинки по запросу пам'ятник хмельницькому київ

 • Урочисто відкритий 11 (23) липня 1888 року на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя Хрещення Русі.(проект Михайла Микешина)

Картинки по запросу софіївський парк в умані

 • Парк «Софіївка» заснований у 1796 році власником міста Умані, магнатом Станіславом Щенсним Потоцьким та названий на честь його дружини Софії

Картинки по запросу парк олександрія в білій церкві

Картинки по запросу парк олександрія в білій церкві

 • Парк «Олександрія» заснований у 1793 році власником міста Білої Церкви, магнатом Ксаверієм Браницьким та названий на честь його дружини Олександри

Західна Україна

Картинки по запросу львівська ратуша з вежею і годинником

1827-1835 pp. — львівська ратуша з вежею і годинником

Картинки по запросу оперний театр у львові

1837-1842 pp. — оперний театр у Львові (арх. І. Зальцман, Л. Піхль)

Образотворче мистецтво.

Hозвивається  монументальна скульптура. Найвизначнішим скульптором російського класицизму є Іван Мартос з Ічні на Чернігівщині. Для України він створив декілька яскравих пам’ятників, серед яких найвідоміший – пам’ятник градоначальнику та генерал-губернатору Рішельє в Одесі.

Картинки по запросу пам’ятник градоначальнику та генерал-губернатору Рішельє в Одесі.

Якщо вихідці з України Дмитро Левицький і Володимир Боровиковський відіграли істотну роль у розвитку російського живопису, особливо портрета, то Василь Тропінін своєю творчістю відкрив цілу епоху нового портрета в українському живописі першої чвер ті 19 ст. Найціннішими творами живописця є портрети подільських селян-кріпаків, а та кож жанрові твори з життя українського села початку 19 ст. Справжнім живописним шедевром портретного мистецт ва Тропініна є «Дівчина з Поділля».

Картинки по запросу Портрет Екатерины II. в виде законодательницы в храме богини Правосудия

Д.Г. Левицкий. Портрет Екатерины II. в виде законодательницы в храме богини Правосудия

Картинки по запросу володимир боровиковський його картини

Боровиковський Володимир.Княжни Гагаріни, Анна і Варвара, 1802 р.

Картинки по запросу дівчина з поділля

 У першій половині 19 ст. набув популярності пейзаж, кращими зразками якого є пейзажі Василя Штернберга – «Садиба Г. Тарновського в Качанівці», «Переправа через Дніпро під Києвом»,               «Вітряки в степу». 

      Картинки по запросу пейзажі Василя Штернберга             Картинки по запросу пейзажі Василя Штернберга

Досягненням мистецької культури 19 ст. є творчість Тараса Шевченка. Митець активно працював у портретному жанрі, про що свідчать, зокрема,

                             автопортрети 1840–1841 років,            Пантелеймона Куліша.

Картинки по запросу творчість т.шевченка-художника                 Картинки по запросу шевченко художник Пантелеймона Куліша

Картинки по запросу творчість т.шевченка-художника «Катерина»                 Картинки по запросу творчість т.шевченка-художника селянська родина

                               «Катерина»                                  «Селянська родина»  

Картинки по запросу шевченко художник Пантелеймона Куліша

Селянське подвір’я, акварель 1845 рік

Історичне мину ле України художник показав в офорті «Дари в Чигирині
1649 року», на якому зображено події, коли до Богдана Хмельницького в Чигирин прибули посли від трьох сусідніх держав з дарами.

Картинки по запросу «Дари в Чигирині 1649 року»,

Запись опубликована в рубрике Конспекти, тести_9кл. Добавьте в закладки постоянную ссылку.