Культура України в другої половині XIX  — на початку XX ст.

Формування української нації викликає рух за розвиток національної культури, посилює процес пробудження національної свідомості, інтерес суспільства до свого історичного минулого, усної народної творчості, етнографії, мови.

Царат не визнавав української мови, виступав проти видання українських книжок. Висловлюючи думки «верхівки», реакційний літератор М. Грач заявляв, що «малороссийское наречие» є не що інше як «суржик російської та польської мов».

Після реформи 1861 р. швидко розвивався український національний рух, який значною мірою спирався на «громади». Практична робота «громад» переважно складалася із культурницьких заходів, участі в роботі недільних шкіл, видання підручників, публікацій усної народної творчості.

Розвиваються українська класичну музика та реалістичне образотворче мистецтво. Високого рівня досягає реалістичний театр (М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, П. Саксаганський, М. Заньковецька та ін.).

У літературі розвивається реалізм. Визначним її досягненням було створення широкої галереї узагальнених соціальних типів.

Освіта

Рівень письменності в Україні був нижчим порівняно з європейським: 70 % населення не вміли читати й писати, у початкових, неповних середніх і середніх школах навчалося надзвичайно мало учнів.

На території України на початку 20 ст. не було жодного вищого навчального закладу з українською мовою навчання, не було жодної української школи на державному утриманні.

Картинки по запросу букварь южнорусский т.шевченка

1861  р. — видання «Букваря южнорусского» Т. Шевченка

1864  р. — новий статут про гімназії двох типів — класичні гімназії й реальні училища

Картинки по запросу відкриття в одесі новоросійського університет

1865  р. — відкриття в Одесі Новоросійського університету, третього в Україні

Похожее изображение

1898  р. — заснування Київського політехнічного інституту .

У 1897 р. в Україні існувало 16 798 початкових шкіл, 129 гімназій (52 чоловічі та жіночі); крім того, у великих містах діяли приватні гімназії

На західноукраїнських землях стан освіти був не кращим. На початку 20 ст. третина галицьких сіл не мала початкових шкіл, а кожне шосте село не мало жодної школи.

Картинки по запросу заснування у Львові українського культурно-освітнього товариства «Просвіта».

Будівля Міської стрільниці у Львові, де засновано Товариство « Просвіта»

1868 р. — заснування у Львові українського культурно-освітнього товариства «Просвіта».

Картинки по запросу заснування університету в Чернівцях.

Картинки по запросу черновицкий национальный университет имени юрия федьковича

1875 р. — заснування університету в Чернівцях. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — один із найстаріших класичних університетів в Україні.)

У Східній Галичині працює 4 260 класів із польською мовою навчання, 2250 — українською мовою навчання. Діють 5 реальних середніх шкіл, гімназії у Львові й Перемишлі

У Північній Буковині працюють 805 початкових шкіл, гімназія в Чернівцях з українськими класами

На Закарпатті в початкових школах мовою викладання була угорська.

У Львівському університеті мовою викладання була польська, у Чернівецькому – німецька. При цьому у Львівському університеті в 1911 р. серед студентів українці становили 21 %, у політехнічному інституті – 4,4 %, у Чернівецькому університеті – 17,6 %.

Наука й техніка

У другій половині 19 – на початку 20 ст. неабияких успіхів досягли вчені-природознавці. Уперше у світовій практиці епідеміолог і мікробіолог Данило Заболотний відкрив шляхи поширення чуми й за пропонував ефективні методи боротьби з нею.

Картинки по запросу данило заболотний

Уродженець Тернопільщини Іван Пулюй був першим деканом першого в Європі електротехнічного факуль тету (Німецька вища технічна школа в Празі).

Картинки по запросу іван пулюй

Ілля Мечников  очолював кафедру зоології та порівняльної анатомії в Новоросійському університеті та завідував організованою ним (разом з М. Гамалією) першою в Російській імперії Одеською бактеріологічною станцією. Саме він був
засновником клітинної (фагоцитарної) теорії імунітету. У 1908 р. отримав Нобелівську премію за вивчення імунної системи.

Картинки по запросу Ілля Мечников

Картинки по запросу микола гамалія

М. Гамалією.  Одеська бактеріологічна станця

1885-1902 рр. — у Харкові працює відомий математик О. Ляпунов

Картинки по запросу

Математик і механік, академік Петербурзької Академії наук (1901 рік), іноземний член-кореспондент Паризької Академії наук (1916 рік), член Римської академії наук, почесний член Петербурзького, Харківського і Казанського університетів, Харківського математичного товариства.

Похожее изображение

1893 — 1897 рр. — відкриття В. Хвойком перших пам’яток трипільської культури

Картинки по запросу заснування у Львові Літературного товариства ім. Т. Г. Шевченка

1873  р. — заснування у Львові Літературного товариства ім. Т. Г. Шевченка

1892 р. на базі Літературного товариства ім. Т. Г. Шевченка створено Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. Картинки по запросу м грушевский в 1897 р

На початку 1897 року Михайла Грушевського обирають головою НТШ (1897–1913).

Надзвичайно плідно розвивалася історична наука. Серед тогочасних теоретиків історії вирізняються постаті Михайла Грушевського та В’ячеслава Липинського, чиї праці та ідеї відіграли непроминальне значення у формуванні національної свідомості українців. М. Грушевський, автор багатотомної фундаментальної «Історії України-Руси», обґрунтував ідею тяглості української історії від часів Київської Русі до сучасності.

В. Липинський розробив концепцію провідної ролі еліти в державному будівництві та суспільному житті.

Картинки по запросу В. Липинський

«Державу Українську може здійснити наша любов до неї, а не зненависть до її ворогів»

В. Липинський

В історичній науці продовжувала успішно працювати Олександра Єфименко, чия «Історія українського народу» вийшла у світ російською мовою в Петербурзі. Вона була першою жінкою в Україні та Росії, якій Харківський університет присудив учений ступінь почесного доктора історичних наук (1910 р.).

Картинки по запросу олександра єфименко

Вагомий внесок у дослідженні історії Слобідської України належить Дмитрові Багалію.

Картинки по запросу Дмитрові Багалію.
Не менших успіхів досяг нув Дмитро Яворницький, автор книжки «Історія запорозьких козаків», визнаної класичною працею з історії українського ко-
зацтва

Картинки по запросу Дмитро Яворницький,  Картинки по запросу Дмитро Яворницький,

Велике значення і для науки, і для піднесення національної свідомості мали вихід у світ у 1907–1909 рр. чотиритомного «Словника української мови», упорядкованого Борисом Грінченком, три томної «Української граматики» за редакцією видатного вче ного-мовознавця і сходознавця, поліглота (володів майже 60 мовами) Агатангела Кримського.

Картинки по запросу Дмитрові Багалію.

Знаним географом та істориком, автором десятків наукових праць, підручників, докладних карт України був Степан Рудницький. Його вважають засновником української наукової географії.

Похожее изображение

Література

Картинки по запросу пантелеймон куліш

Після смерті Тараса Шевченка найяскравішою постаттю в літературі став Пантелеймон Куліш – автор першого в новій українській літературі історичного роману «Чорна рада». П. Куліш зажив слави першого професійного українського літературного критика й творця українського правопису, чимало правил якого діють і нині. Мав власну друкарню, в якій протягом трьох років випустив 40 книжечок серії «Сільська бібліотека» з найкращими творами Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, Г. Барвінок. Непроминальне значення мали його переклади українською мовою Біблії, творів Шекспіра, Байрона, Гете.

У 70–90-х роках українське письменство зосереджується на соціальних і психологічних проблемах. Чи не найбільшої слави з-поміж тогочасних українських письменників зажив Іван Нечуй-Левицький («Бурлачка», «Микола Джеря», «Кайдашева сім’я» та ін.). Він утвердив в українській літературі жанр соціальної повісті.

Картинки по запросу І. Нечуй-Левицький

Визначне місце в українському літературному процесі посідав Панас Мирний – автор соціальнопсихологічних романів і пові стей. Правдивим літописом українського села є його роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні».

Картинки по запросу П. Мирний

1861 р. – видання у Петербурзі громадою журналу «Основа»

Картинки по запросу П. Грабовський,

1864-1902 рр. — П. Грабовський, поет (збірки «Пролісок», «Півночі», «Кобза»)

На межі 19–20 ст. в українській літературі утверджуються нові мистецькі принципи – нова естетика, нові прийоми, що свідчило про модерністський переворот. Ознаками нового творчого методу були:

 • естетизм («мистецтво для мистецтва»),
 • інтелектуалізм,
 • європеїзм,
 • глибокий психологізм,
 • інтерес до
  внутрішнього життя й світогляду людини.

Лідерами українського модернізму справедливо вважають

 • Михайла Коцюбинського. Імпресіоністський характер властивий творам М. Коцюбинського «Intermezzo», «Сміх», «Цвіт яблуні», «Хвала життю», «Тіні забутих предків». У повісті «Fata morgana» органічно поєднувалися риси реалістичного та імпресіоністського зображення соціальної дійсності.

Картинки по запросу м коцюбинський

 • та Василя Стефаника. Для новел В. Стефаника характерна неповторність
  стилю, своєрідність оповідної манери. У новелах «Новина», «Виводили з села», «Синя книжечка», «У корчмі», «Катруся», «Кленове листя», «Стратився», «Бесараби» він змальовує злиденне життя простих селян – страшне через безвихідь. Однією з тем творчості В. Стефаника була вимушена еміграція галицьких українців до Канади і США (новела «Камінний хрест»).
  Картинки по запросу В. Стефаника

Важливою рисою літературного модерну в Україні було створення жіночої мистецької традиції. Наприкінці 19 ст. у царині літератури працювала
плеяда українських авторок, найяскравішими з-поміж яких були Леся Українка та Ольга Кобилянська.

Леся Українка – творчий псевдонім Лариси Петрівни Косач. Світове визнання Леся Українка здобула як драматург-новатор («Одержима», «Вавилонський полон», «Кассандра», «Руфін і Прісцілла», «Оргія», «Кам’яний господар», «Лісова пісня»).

Картинки по запросу леся українка

 

Західноукраїнська письменниця Ольга Кобилянська в новелах «Природа», «Меланхолійний вальс», «Некультурна» тонко відтворила злам у суспільній свідомості, пов’язаний зі зміною становища жінки, її новими соціальними ролями.

Картинки по запросу Ольга Кобилянська

1903 р. — перше повне видання Біблії українською мовою (у Відні)

1907 р. — видання першого повного видання творів Т. Шевченка за редакцією В. Доманицького

Театр

Провідним осередком театрального життя другої половини 19 ст. стало провінційне місто Єлизаветград  (Кіровоград. Крапивницький) Ще від 1864 р. тут активно діяв аматорський театр, у якому робили свої перші кроки майбутні творці українського театру. в 1882 р. єлисаветградці створили першу професійну театральну трупу. Біля її дже рел стояла група драматургів та акторів, за якою
закріпилося визначення «корифеї українського театру». Це – Марко Кропивницький і брати та сестра Тобілевичі, які діяли під різними псевдонімами (Іван Карпенко-Карий, Панас Саксаганський, Микола Садовський та Марія Садов ська-Барілотті). Пізніше до них долучилися найвидатніша українська актриса Марія Заньковецька, драматург Михайло Старицький, актриса Ганна Затиркевич та ін. Саме вони створила класичний репертуар українського театру.

Картинки по запросу Марко Кропивницький      Картинки по запросу Тобілевичі,

На початку 20 ст. у Львові продовжував діяти єдиний у західноукраїнських землях український професійний театр «Руська бесіда»

Картинки по запросу театр «Руська бесіда»            Картинки по запросу театр «Руська бесіда»

1904 р. — заснування М. Лисенком музично-драматичної школи (першого в Україні театрального навчального закладу)

Будинок на Великій Підвальній, 15, в якому у 1904 році відкрилась школа М. Лисенка

Похожее изображение

Переломне значення для розвитку ук раїнської національної класичної музики
мала творчість її основоположника Миколи Лисенка. Лисенко започаткував різні жанри української опери: історико-героїчну, лірично-побутову, лірично-фантастичну, прикладами яких є опери «Утоплена», «Наталка Полтавка», «Енеїда», «Ноктюрн». Найвищим досягненням оперної творчості М. Лисенка вважають оперу «Тарас Бульба». Написав М. Лисенко й перші дитячі опери «КозаДереза», «Пан Коцький».

Вершин світового вокального мистецтва сягнула вихованка Львівської консерваторії Соломія Крушельницька. Володіючи винятковими природними вокальними й сценічними здібностями, виступала на сценах провідних театрів світу – у Львові, Відні, Варшаві, Кракові, Петербурзі, Одесі, Парижі, Римі, Мілані, Буенос-Айресі тощо, виконуючи партії з 60 опер.

Картинки по запросу соломія крушельницька

1864 р. — перше виконання в Петербурзі опери С. Гулака-Артемовського  «Запорожець за Дунаєм»

 Картинки по запросу С. Гулака-АртемовськогоАрхітектура

В останні десятиліття 19 – на початку 20 ст. в архітектурі утвердився новий стиль – модерн. До ознак модерну відносять:

 • декоративність,
 • використання елементів різних стилів-попередників,
 • збереження національного колориту,
 • традицій народного мистецтва.

Яскравими зразками українського архітектурного модерну в Києві є «Будинок з химерами» архітектора В. Городецького

Картинки по запросу «Будинок з химерами» архітектора В. Городецького        Картинки по запросу творчість в.городецького

та будівля Державного банку, споруджена в 1902–1905 рр. за проектом архітекторів О. Кобелєва та О. Вербицького.

Картинки по запросу будівля Державного банку

Картинки по запросу О. Кобелєв та О. Вербицький                                     Картинки по запросу О. Кобелєв та О. Вербицький

О. Кобелєв                                                         О. Вербицький

Збереження національного стилю в архітектурі українського модерну засвідчене в будинку Полтавського земства, збудованому за проектом Василя Кричевського

Картинки по запросу будинок полтавського земства модерн        Картинки по запросу Василя Кричевського

Взірцем так званого раціоналістичного модерну став Бессарабський ринок у Києві, збудований архітектором Г. Гаєм

Картинки по запросу Бессарабський ринок

Це був перший критий ринок в Україні. У цій споруді поєднувалися модерні, раціо-
налістичні форми з національними мотивами

На західноукраїнських землях поєднання елементів модерну та народної архітектури втілено в будівлі банку «Дністер» у Львові,  архітектором І. Левинським.

Картинки по запросу банк дністер у львові       Похожее изображение

1862-1882 рр. — спорудження Володимирського собору в Києві (арх. О. Беретті).

Картинки по запросу володимирського собору Похожее изображение       Картинки по запросу арх. О. Беретті

Образотворче мистецтво

В образотворчому мистецтві останніх десятиліть 19 – початку 20 ст. співіснували два провідні стилі епохи – реалізм і модерн. Типовими темами для художників-реалістів було зображення буденного життя, побуту народу; з-поміж жанрів переважали  пейзаж та портрет.

Так, сільський побут, природа та звичаї української провінції – теми картин художника-реаліста Миколи Пимоненка: «Святочне ворожіння», «Весіл-
ля в Київській губернії», «Жнива», «Проводи рекрута».

Картинки по запросу м пимоненко       Картинки по запросу м пимоненко картини  Картинки по запросу м пимоненко проводи рекрута

Одним із засновників українського стилю вважають Сергія Васильківського. Цей художник був визнаним майстром пейзажу, де переважали українські мотиви: «Ранок (Отара в степу)», «Дніпрові плавні», «Ранок на Дніпрі». Пейзаж у творчості
С. Васильківського органічно поєднувався з історичними сюжетами з доби козацтва («Козачий пікет», «Запорожець у розвідці», «Козаки в степу», «Козача левада») або з побутовими картинами («Козак у степу», «Ярмарок у Полтаві»).

Картинки по запросу Сергія Васильківського   Картинки по запросу «Казачий пікет»    Картинки по запросу Сергія Васильківського

1899 р. — у садибі X. Алчевської встановлеперший в Україніно  бюст Т. Шевченка (ск. В. Веклемишев)

Похожее изображение

 

1902-1905 рр. — панорама «Оборона Севастополя» (Ф, Рубо)

Картинки по запросу панорама «Оборона Севастополя» (Ф, Рубо)

Картинки по запросу Ф, Рубо

Франц Рубо

Запись опубликована в рубрике Конспекти, тести_9кл. Добавьте в закладки постоянную ссылку.